Kva gir livskvalitet for eldre i Ulstein? Det har ei arbeidsgruppe tatt føre seg. Arbeidsgruppa har henta inn mange innspel frå folk og kjem med anbefalingar på fem område. Dette er ei av sakene som skal opp i levekårsutvalet 6. februar. 

Som pårørande til ein person med demens kan du ha behov for kunnskap om sjukdomen og korleis du kan ta vare på deg sjølv. Då kan det vere nyttig å gjennomføre pårørandeskulen.

Biskop Ingeborg Midttømme er for tida på besøk i Ulstein og blir kjent med mange sider ved lokalsamfunnet. 

Torsdag kveld takka kommunestyret av Einar Vik Arset og tilsette samrøystes Verner Larsen som ny rådmann.

Takka vere Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps er det no flotte skiløyper i Ulstein. Per 22. januar 2019 har Røde Kors laga ca. 27 kilometer løyper.

Pengar

Tilskota til dei ikkje-kommunale barnehagane for åra 2012–2017 er rekna ut på nytt. Kommunestyret skal gjere vedtak i sakene om den nye utrekninga.

Ved årsskiftet etablerte dei tre kommunane eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

Dette er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med løyve til å skjenke alkohol. 

Vil du leike med fargar, utfordre deg sjølv, eller prøve noko nytt? Kanskje kople av? Då er dette målarkurset som Ulstein kulturskule arrangerer noko for deg!

Forbod mot privat fyrverkeri. Forbod mot utslepp av mikroplast frå verft, småbåthamner og badeplassar. Forbod mot offentlege innkjøp av eingongsbestikk i plast. Dette er nokre av punkta i utkastet til ein lokal tiltaksplan for å verne havet mot forsøpling. Administrasjonen tilrår at formannskapet sender planutkastet på høyring. Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapsmøtet 15. januar.