Vassutkopling på Strandabøen

Fredag 18. januar vert vatnet kopla ut på Strandabø frå kl. 9 til 16.

Pengar

Tilskota til dei ikkje-kommunale barnehagane for åra 2012–2017 er rekna ut på nytt. Kommunestyret skal gjere vedtak i sakene om den nye utrekninga.

Søre Sunnmøre kemnerkontor

Ved årsskiftet etablerte dei tre kommunane eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

Ansvarleg vertskap

Dette er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med løyve til å skjenke alkohol. 

Akrylmaling

Vil du leike med fargar, utfordre deg sjølv, eller prøve noko nytt? Kanskje kople av? Då er dette målarkurset som Ulstein kulturskule arrangerer noko for deg!

Strandrydding

Forbod mot privat fyrverkeri. Forbod mot utslepp av mikroplast frå verft, småbåthamner og badeplassar. Forbod mot offentlege innkjøp av eingongsbestikk i plast. Dette er nokre av punkta i utkastet til ein lokal tiltaksplan for å verne havet mot forsøpling. Administrasjonen tilrår at formannskapet sender planutkastet på høyring. Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapsmøtet 15. januar. 

Mary Breivik

Vi gratulerer Mary Breivik – vinnaren av frivilligprisen for 2018!

Heliumballongar

Frå nyttår blir det forbode å selje heliumballongar på kommunal eigedom. Det er éin av endringane i reglementet for leige av kommunal grunn. 

Vasskran

Gebyra for vatn og avløp skal vedtakast i kommunestyremøtet 13. desember. 

Kystsoneplan-dybdeforhold

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooterløype i kommunen? Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen? Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag? Kom med innspel i CityPlanner, vårt verktøy for medverknad og innbyggardialog. Her kan du teikne inn dine ynskje og kome med merknadar. Fristen for å kome med innspel er 1. februar 2019.