Kunst, yoga, kampsport, bading med meir. Bell ungdomsklubb inviterer til mange gratis aktivitetar fredag og laurdag. Tilbodet er for ungdom frå 7. klasse til 18 år. 

«Kva er viktig for deg no?» Det spørsmålet skal vi stille til alle som brukar helse- og omsorgstenestene våre.

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

Flyfoto over Flø i Ulstein kommune

Eit strateginotat for ein komande reiselivsplan for kommunen og regionen skal behandlast av formannskapet 12. februar.
  

Frivilligsentralen deler ut gratis strøsand til eldre. Dette er eit enkelt, men viktig tiltak for å hindre lårhalsbrot. 

Utbyggjaren av Sjøsida II søkjer om dispensasjonar frå reguleringsplanen for området og frå krav til universell utforming. Administrasjonen i kommunen meiner at utbyggjaren skisserer løysingar som vil vere gode for alle brukarar av området. Difor tilrår administrasjonen at søknaden om dispensasjon vert godkjent – på visse vilkår. Dette er ei av sakene som skal opp i teknisk utval 7. februar. 

Kva gir livskvalitet for eldre i Ulstein? Det har ei arbeidsgruppe tatt føre seg. Arbeidsgruppa har henta inn mange innspel frå folk og kjem med anbefalingar på fem område. Dette er ei av sakene som skal opp i levekårsutvalet 6. februar. 

Som pårørande til ein person med demens kan du ha behov for kunnskap om sjukdomen og korleis du kan ta vare på deg sjølv. Då kan det vere nyttig å gjennomføre pårørandeskulen.

Biskop Ingeborg Midttømme er for tida på besøk i Ulstein og blir kjent med mange sider ved lokalsamfunnet. 

Torsdag kveld takka kommunestyret av Einar Vik Arset og tilsette samrøystes Verner Larsen som ny rådmann.