6. og 7. klassingane ved Haddal skule har gått til topps i den nasjonale lesekonkurransen «På jakt i bøkene». 

I dag har flinke elevar vist finansminister Siv Jensen litt av det dei har lært gjennom Teknologiskulen. 

Ta det pent og ha det kjekt når du er på julebord! Det er bodskapen i kampanjen skjenkestadane, politiet og vi i kommunen står bak.

Deltakarane får lære god bruksnorsk, fag- og samfunnskunnskap som vil vere relevant i ein framtidig jobb som reinhaldar. 

Pengar

Kva meiner du om inntektene og utgiftene til kommunen? Her er budsjettframlegget og tilrådinga til kommunestyret, som gjer vedtak 19. desember. 

No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på éin stad. Gratisappen Helseoversikt er klar til bruk på Søre Sunnmøre. 

Tittelen rådmann er historie i Ulstein. Heretter er kommunedirektør tittelen på den øvste administrative leiaren i kommunen.

Styresmaktene tilrår at alle husstandar i Noreg tek nokre enkle grep for å betre sin eigen beredskap. 

Får du heimehjelp eller matombering, eller har du fullmakt frå nokon som tek imot desse tenestene? Då kan du no registrere deg for å kommunisere digitalt med dei tilsette i kommunen. 

Skaparhuset skal bli staden der næringsliv, elevar, studentar og offentleg tilsette møtest for å nyskape, lære og løyse utfordringar i samarbeid.