Torsdag 7. mars kl. 18–20 inviterer Ulstein ungdomsskule til eit viktig og spanande foredrag med Bjørg-Elin Moen frå MOT. Alle er velkomne! 

Arbeidsfellesskapen i det kommunale bygget på Reiten er særs allsidig. Sjå kven som held til der no!

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir. 

Ålesund eller Volda – kva for ein tingrett bør Ulstein høyre til? Formannskapet gjekk inn for å skifte frå Ålesund til Volda. 21. februar skal kommunestyret ta stilling til saka. 

Kunst, yoga, kampsport, bading med meir. Bell ungdomsklubb inviterer til mange gratis aktivitetar fredag og laurdag. Tilbodet er for ungdom frå 7. klasse til 18 år. 

«Kva er viktig for deg no?» Det spørsmålet skal vi stille til alle som brukar helse- og omsorgstenestene våre.

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

Flyfoto over Flø i Ulstein kommune

Eit strateginotat for ein komande reiselivsplan for kommunen og regionen skal behandlast av formannskapet 12. februar.
  

Frivilligsentralen deler ut gratis strøsand til eldre. Dette er eit enkelt, men viktig tiltak for å hindre lårhalsbrot. 

Utbyggjaren av Sjøsida II søkjer om dispensasjonar frå reguleringsplanen for området og frå krav til universell utforming. Administrasjonen i kommunen meiner at utbyggjaren skisserer løysingar som vil vere gode for alle brukarar av området. Difor tilrår administrasjonen at søknaden om dispensasjon vert godkjent – på visse vilkår. Dette er ei av sakene som skal opp i teknisk utval 7. februar.