Prisar, avgifter og gebyr

Prisar, avgifter og gebyr

På denne sida finn du oversikt over prisar, gebyr og avgifter for tenester i Ulstein kommune.

Barnehage

 

Betalingssatsar for kommunal barnehageplass

Betalingssatsar for kommunal barnehageplass
Plass Prisar frå 01.01.2024 Prisar frå 01.08.2024*
100 % 3 000 kroner 2000 kroner
80 % 2 400 kroner 1 600 kroner
60 % 1 800 kroner 1 200 kroner

* Reduksjon i foreldrebetaling frå 01.08.2024, vedteke i statsbudsjettet.

Kostpengar og andre tenester kjem i tillegg. 

Her finn du informasjon om søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Bygg, eigedom og plan – kommunale avgifter

Samla gebyrregulativ (pdf)

Her er ei samla oversikt over kommunale avgifter (PDF, 27 kB).

 

Vatn- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

Her finn du pris-informasjon om dei ulike delane, og tilknytingsavgift.

 

Gebyr for feiing og tilsyn

Gebyret for feiing og tilsyn betalar for kommunen sitt tilbod om feiarteneste.

Her finn du pris-informasjon om gebyr for feiing og tilsyn, og terminoversikt.

 

Eigedomsskatt

Skatten gjeld faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. Alle bustad- og fritidseigedomar (også våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom er omfatta. Tomter regulert til næring er ikkje omfatta. 

Skattesatsen er 1,75 promille av bustadverdien. Kommunestyret har vedteke at grunnlaget for eigedomsskatten skal vere bustadverdiane i registeret «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» frå skatteetaten. 

Kor tid fakturaen kjem og relevante spørsmål og svar finn du i denne artikkelen.

 

Renovasjonsgebyr

Du kan velje mellom ulike abonnement alt etter kor mykje avfall husstanden din har. Eit standardabonnement er 4 398 kroner (2022). Faktura vert sendt ut tre gongar per år (januar, mai og september).

På SSR - Søre Sunnmøre reinhaldsverk sin nettstad finn du meir informasjon om dei ulike abonnementstypane og tilleggsgebyr. Der kan du også søke om endring og fritak.

 

Kva kostar det å bygge?

Døme på gebyrsatsar for mindre tiltak

2024-Gebyr for byggesak, mindre tiltak

2024-Gebyr for byggesak, mindre tiltak
Teneste Pris
Tilbygg 6 943 kr
Garasje 6 943 kr
Veranda, karnapp o.l. 5 300 kr
Bruksendring 5 300 kr

 

Døme på gebyrsatsar for større tiltak ved bruk av føretak

2024-Gebyrsatsar for byggesak, større tiltak

2024-Gebyrsatsar for byggesak, større tiltak
Teneste Pris
Einebustad (ev. garasje er inkludert) 20 352 kr
Fritidsbustad 20 352 kr
Tilbygg og påbygg inntil 100 m² 8 480 kr
Garasje og naust 50-100 m² 9 328 kr
Fasadeendring 6 943 kr

 

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga og ev uteområda. Endringar av allereie seksjonerte eigendommar kallas reseksjonering.

2024 Seksjoneringsgebyr

2024 Seksjoneringsgebyr
Teneste Pris
Til og med 4 seksjonar 10 313 kr
5 - 8 seksjonar 15 470 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny seksjon 838 kr
Tillegg for synfaring 4 512 kr


 

2024 Reseksjoneringsgebyr

2024 Reseksjoneringsgebyr
Teneste Pris
1 - 4 seksjonar eller fellesareal endrast 15 470 kr
5 - 8 seksjonar eller fellesareal endrast 20 626 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny endra seksjon 1 160 kr
Tillegg for synfaring 4 512 kr

 

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Her er dei ulike takstane for arbeid etter matrikkellova (PDF, 243 kB).

Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i samband med oppmålingsforretninga og gebyr og avgifter som kommunen skal krevje inn for statlege etatar som til dømes tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vert fakturert vidare til rekvirenten og kjem i tillegg til takstane i vedlagde dokument.

 

Kjøp av eigedomsopplysningar på e-Torg

e-Torg er ein nettbutikk for digitale kart og byggesakstenester for sunnmørskart-kommunane. Du finn informasjon og pris for dei ulike tenestene i vedlagde lenke.

 

Tomter til sals og tomtepris

Bustadtomter på Dimna.

Bustadtomter i Eiksund.

Bustadtomter på Garsholhaugen.

Bustadtomter i Haddal.

Bustadtomter på Skeide.

Næringstomter i Saunesmarka.

 

Gebyr for behandling av reguleringsplanar

2024 Gebyr for behandling av reguleringsplan
Plantype Pris
Timepris -for tenester som vert fakturert etter tida som har gått med (justeringar av plankart, føresegner, utgreiingar m.m.) kr 1150 pr. time
Oppstartmøte kr 12 031
Handsaming av framlegg til detaljregulering inntil 1-5 bueiningar* eller inntil 500 m² næringsformål eller inntil 1000 m² anna formål kr 66 250
Handsaming av framlegg til detaljregulering 6-10 bueiningar* eller inntil 1000 m² næringsformål eller inntil 5000 m² anna formål kr 87 450
Handsaming av framlegg til detaljregulering over 10 bueiningar* eller over 1000 m² næringsformål eller over 5000 m² anna formål kr 110 770
Handsaming av framlegg til detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing - tillegg til gebyr ovanfor kr 27 401
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - administrativ handsaming kr 8 374
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - politisk handsaming kr 21889
Mangelbrev kr 4000

Fullstendig gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova finn du her (PDF, 226 kB).

 

Frikjøp av parkeringsplassar

Her er reglement for praktisering av frikjøpsordninga, og satsen for frikjøp (PDF, 109 kB).

Helse og omsorg

Tenester i heimen

 

Betalingssats for opphald på dagsenter

Betalingssats for opphald på dagsenter
Tilbod Betalingssats per dag
Dagsenter for eldre heimebuande 180 kroner

Dagsenteret er eit dagtilbod ved Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter med ulike aktivitetar, trening etter ønske og behov, samt måltidsfellesskap. Målgruppa er heimebuande eldre, personar med nedsett funksjonsevne og bebuarar ved Alvehaugen. 

 

Betalingssats for heimehjelp og praktisk bistand (uavhengig av tal timar)

Betalingssats for heimehjelp og praktisk bistand (uavhengig av tal timar)
Grunnbeløp i folketrygda Inntekt per år Abonnement per månad
Inntil 2G 0–237 240 kroner 230 kroner (sentral forskrift) *
2–3G 237 241–355 850 kroner 1 555 kroner
3–4G 355 851–474 480 kroner 1945 kroner
4–5G 474 481–593 100 kroner 2335 kroner
Over 5G 593 101 kr 2635 kroner
Timesats for enkelttimar* 445 kroner per time – til du når satsane i tabellen

Abonnementsprisen er basert på hustanden si samla netto inntekt før særfrådrag med inntektsgrenser som følgjer grunnbeløpet i Folketrygda. Abonnementsprisane vert regulert 1. januar kvart år.

1 G = 118 620 kroner per 01.05.2023.

 

Betalingssats for mat- og middagslevering

Betalingssats for mat- og middagslevering
Sal av mat Betalingssats pr. porsjon
Full kost 200 kroner per døgn
Middag 120 kroner per porsjon
Frukost/lunsj/kvelds 70 kroner per porsjon

Regelmessig og rett kosthald er viktig for å oppretthalde eit godt funksjonsnivå. Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å vareta eige næringsbehov, kan få levert mat og middag. Middagen vert levert heim porsjonert, varm og vakuumpakka. Det er kjøkkenet på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter som lagar maten.

 

Betalingssats for tryggleiksalarm

Betalingssats for tryggleiksalarm
Teneste Betalingssats per månad
Tryggleiksalarm 400 kroner

Tryggleiksalarm er ein sendar du ber på deg som du kan bruke for å kome i kontakt med helsefagleg personell i ein akutt situasjon. Tryggleiksalarmen er tilknytt vaktsentralen til heimesjukepleia som rykker ut heile døgnet dersom alarmen går.

Alarmen skal medverke til å skape tryggheit og sikkerheit for dei som kjenner seg utrygge ved å bu åleine. Målgruppa er eldre og menneske med nedsett funksjonsevne som kjenner seg utrygge i heimen. 

 

SJUKEHEIM OG OMSORGSTENESTER

 

Betalingssats for korttidsopphald i institusjon

Betalingssats for korttidsopphald i institusjon
Tilbod Betalingssats per dag/døgn
Korttidsopphald i institusjon 193 kroner (sentral forskrift*)

Tenesta korttidsplass er eit målretta og tidsavgrensa opphald på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter. Opphaldet kan vare frå ein dag til fleire veker. Målgruppa er pasientar frå sjukehus eller heim som treng opphald for rehabilitering, utgreiing eller behandling, og pasientar som treng lindring ved livets slutt. 

Ved korttidsopphald over 60 døgn i eit kalenderår vert betaling for opphaldet rekna ut etter reglar om eigenbetaling for langtidsopphald (eiga forskrift). 
Kommunalsjef kan i særskilte høve gjere unntak frå betalingsreglane.

*Satsane i sentral forskrift vert  fastsett i samband med statsbudsjettet.


Langtidsopphald i institusjon

Langtidsplass er ein fast plass og eit butilbod utan tidsavgrensing, og er berekna på personar med døgnkontinuerleg behov for pleie og omsorg. 
Prisen for ein langtidsplass vert rekna ut frå din grunnpensjon i folketrygda. Sjå nærmare berekning i § 3 i Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.


Omsorgsbustad

Ein omsorgsbustad er ein tilrettelagd bustad med tilgang til døgnkontinuerleg teneste. Personar med auka omsorgsbehov, som ikkje lenger kan bu i opphaveleg heim, kan få omsorgsbustad. 
Husleiga på dei ulike omsorgsbustadane varierer etter storleik og standard.


Dag- og nattopphald i institusjon

Dette er ei særskilt teneste som vert oppretta når nokon har særskilde behov. Til dømes: dersom heimeverande kone/mann skal på sjukehus ein dag, og ingen kan sjå til kona/mannen som er heime.


Døgnopphald/akutt hjelp

Akutt hjelp og døgnopphald på sjukeheimen er eit opphald som erstattar innlegging på sjukehus. Det er berre lege som kan legge inn pasientar på akutt døgnopphald. 
Tenesta er gratis og kan innvilgast i inntil 72 timar. Ved behov for vidare medisinsk oppfølging i sjukeheim, vert vedtaket omgjort til eit korttidsopphald. 

 

ANDRE BETALINGSSATSAR

Andre betalingssatsar
Kva Pris per dag/døgn
Heimesjukepleie gratis
Dag/nattopphald i institusjon 110 kroner (sentral forskrift*)
Vaskeriteneste 440 kroner
Leige av tøy 260 kroner
Forbruksvarer omsorgsbustad 220 kroner

 

Helsestasjonen

Vaksinar

Alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.

Reisevaksinasjon er ei teneste du må betale for og dei ulike reisevaksinane varierer i pris. I Ulstein kommune er det fastlegen du må ta kontakt med for å få reisevaksinasjon: Ulstein legesenter, 70 01 89 89.

I tillegg til barnevaksinasjonsprogrammet og reisevaksinar finst det ei rekke andre vaksinar som vert tilbode. Til dømes influensavaksine, vaksine mot lungebetennelse, smittsam hjernehinnebetennelse, HPV-vaksine og koronavirus. Desse vaksinane må du i dei fleste tilfella betale for, med unntak av vaksinen mot koronavirus. 

helsestasjonsportalen finn du meir informasjon om vaksinar.

 

Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta finst på alle barne-, ungdoms- og vidaregåande skular. Skulehelsetenesta er ansvarleg for vaksinasjon av barn og ungdom, og gir i samarbeid med skulen tilbod om undervisning i klasser, samt gruppe og individuelle samtalar.
Tenesta er gratis.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit lågterskeltilbod for gutar og jenter i alderen 13-20 år, og er eit supplement til skulehelsetenesta. 
Tenesta er gratis.

 

Gravid

Er du gravid har du tilbod om svangerskapskontroll hos jordmor på helsestasjonen eller hos din fastlege. Du kan sjølv velje om du vil nytte jordmor, fastlege eller ein kombinasjon av desse.
Tilbodet er gratis.

Fødsels- og foreldreførebuande kurs er eit kurs for dei som skal bli foreldre, slik at dei får auka kunnskap og tryggleik kring fødselen og foreldrerolla.
Tilbodet er gratis.

Meir info finn du på helsestasjonsportalen vår.

Kultur og idrett

Pris per årstime for trening:

Halleige for Ulsteinhallen

Halleige for Ulsteinhallen
Ulsteinhallen, kvardagar kl. 16.00-22.00 Friidrettsdelen Del A Del B
Kostnad per årstime 3 000 kr 1 500 kr 1 500 kr

 

Halleige for Ulstein Arena

Halleige for Ulstein Arena
Ulstein Arena, kvardagar kl. 16.00-21.30 Heil hall Halv hall Kvart hall
Kostnad per årstime 3 000 kr 1 500 kr 750 kr

 

Sjøborg kulturhus og kino kan leigast

Kulturhuset og kinoen kan leigast til konsertar, teater, møter, stemne og andre kulturelle føremål. All leige av kulturhuset skjer gjennom kulturkontoret i Ulstein kommune.

Her kan du lese meir om leigevilkår, leigesatsar, tekniske spesifikasjonar og bestillingsliste/leigekontrakt (PDF, 290 kB).

 

Barnebursdag i Ulsteinbadet

Har du lyst å feire bursdagen din i Ulsteinbadet? Vi legg til rette for bading, mat og noko søtt!
Bursdagspakken vår inkluderer inngong til Ulsteinbadet (inntil 2 timar), ei valfri brus, eit pizzastykke og ein valfri is, for 185 kroner per pers (+ 20 kroner for eit ekstra pizzastykke per pers).

Barneselskap bestillast på e-post til ulsteinbadet@ulstein.kommune.no ei veke på førehand, med tal på gjestar. Atterhald om kapasitet.

 

Ulstein bibliotek

Ulstein bibliotek finn du sentralt plassert i 1. etasje i Ulstein Arena. Kontakt oss på telefon 70 01 02 95 eller på e-post bibliotek@ulstein.kommune.no dersom du vil leige lokale i biblioteket.

Lån av bøker og film er gratis ved biblioteket. Lånetida for bøker er 4 veker, og lånetida for film er 1 veke. Har du ikkje levert inn lånt materiell etter 3. purring, får du tilsendt erstatningskrav.

 

Ulstein kulturskule

Her finn du informasjon om prisar for elevbetaling, ev. materiellkostnadar, instrumentleige og undervisningsmateriell.

Kulturskulen har 20 % moderasjon for søsken. Dette gjeld også elevar ved fleire disiplinar. 

Sal, servering og skjenking

Sals- og skjenkegebyra i kommunen følger til ei kvar tid satsar satt i forskrift til alkohollova. Kommunen gir frist for innrapportering av omsetjing som dannar grunnlag for avgift.

Sals- og skjenkegebyr

Sals- og skjenkegebyr
Sakshandsamingsgebyr Løyve for 1 dag For påfølgande dagar
Sakshandsamingsgebyr ved søknad om alminneleg løyve til einskildarrangement 1 200 kr 500 kr

 

Etablerarprøven

For å få innvilga serveringsløyve, må den som skal vere dagleg leiar på ein serveringsstad, og som skal servere mat og alkoholfri drikke, ha bestått etablerarprøven. Prisen for etablererprøven er 400 kroner.
Hareid kommune er vertskommune for etablerarprøven, og der får du meir informasjon om tilbodet.

 

Kunnskapsprøven

For å få innvilga skjenkeløyve må styrar og avløysar av verksemda ha bestått kunnskapsprøven. Prisen for kunnskapsprøven er 400 kroner.
Hareid kommune er vertskommune for kunnskapsprøven, og der får du meir informasjon om tilbodet.

 

Torghandel og leige av grunn

Alle som skal drive handel utanom fast utsalsstad frå kommunale areal i Ulsteinvik, må betale torgavgift. Salsplass vert berre tildelt etter søknad.

Vi har torgplassar og andre kommunale areal i Ulsteinvik som du kan leige.

Her er reglementet for leige av kommunal eigedom og for handel utanom fast utsalsstad frå kommunal eigedom (PDF, 517 kB).

Leige av torgplass

Leige av torgplass
Leigetid Enkeltplass Straum
døgn 100 kr 50 kr
veke (måndag-laurdag) 500 kr 250 kr
månad 1 500 kr 750 kr

 

Skule og SFO

SFO - skulefritidsordning

SFO er eit fritidstilbod utanom den ordinære skuledagen. Alle barneskulane i Ulstein har SFO, så sant der er minst seks påmelde ved kvar skule ved skulestart. 

I ferien er det tilbod om SFO ved Ulsteinvik barneskule. Det gjeld også barn frå andre krinsar, dersom det er nok søkarar til ordninga.

Betalingssatsar for SFO

Betalingssatsar for SFO
SFO-tilbod Dagar per veke Pris per månad Matpengar per månad
Dagplass 2 1200 40
Dagplass 3 1800 60
Dagplass 4 2400 80
Heil plass 5 3000 100

Her finn du meir informasjon om SFO og pris.

 

Skuleskyss

Du har rett på fri skuleskyss dersom du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skule. For førsteklassingar er avstanden 2 km. Du har også rett på fri skuleskyss dersom du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstand mellom bustad og skule. Dersom du har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, eller at det er nødvendig med båt- eller ferjetransport så kan du ha rett på fri skuleskyss. Eleven har ikkje rett til fri skuleskyss i samband med SFO og leksehjelp.

På Møre og Romsdal fylkeskommunes nettsider finn du meir informasjon om skuleskyssordninga.