Eigedomsskatt

I 2023 sender vi ut brev om kva du skal betale i eigedomsskatt (skattesetel) innan utgangen av februar. Klagefristen er 15. april.  

 
Skattelister til offentleg ettersyn

Frå 28. februar til 15. april 2023 ligg skattelistene for eigedomsskatt ute til offentleg ettersyn. 
I den same perioden ligg også listene over eigedomar med fritak ute til offentleg ettersyn.

Listene syner alle skattepliktige eigedomar gjennom matrikkelnummer, takst, grunnlag skattesats og utrekna skattesum. 

Digitalt: Skatteliste til offentleg ettersyn (PDF, 723 kB)

Listene er også å finne i Ulstein rådhus, 1. etasje.

Når skal eg betale?

Eigedomsskatten skal i 2023 verte betalt samtidig med kommunale avgifter. Det var eit politisk ønske å auke faktureringshyppigheita for at ikkje rekningane skulle verte for store. For 2023 vert kommunale eigedomsgebyr fakturert i seks omgangar (terminar):

2022 Når betale kommunale avgifter
Termin Periode Når kjem fakturaen? Når skal fakturaen betalast?
1 januar, februar i starten av mars 24.03.2023
2 mars, april i slutten av april / i starten av mai 10.05.2023
3 mai, juni i starten av juni 26.06.2023
4 juli, august i starten av august 25.08.2023
5 september, oktober i starten av oktober 25.10.2023
6 november, desember I slutten av november/starten av desember 15.12.2023

Kva omfattar eigedomsskatten?

Ulstein kommunestyre vedtok 15. desember 2022 at det skal krevjast inn eigedomsskatt for 2023. Skatten gjeld faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. Alle bustad- og fritidseigedomar (også våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom er omfatta. Tomter regulert til næring er ikkje omfatta. 

 

Korleis vert skatten rekna ut?

Skattesatsen er 1,75 promille av bustadverdien. Kommunestyret har vedteke at grunnlaget for eigedomsskatten skal vere bustadverdiane i registeret «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» frå skatteetaten. 

 

Kva når bustadverdien manglar?

For nokre bygg og eigedomar manglar det ein bustadverdi frå skatteetaten. Typisk vil det gjelde våningshus, hytter, naust, garasjar og tomteareal – og eigedomar som er ferdigstilte etter utgangen av 2019. Skattetakstnemnda i Ulstein takserer verdien av bygga og eigedomane som manglar formuesgrunnlag frå skatteetaten ved innføring av eigedomsskatt i Ulstein.  Nemnda er vald av kommunestyret. Taksten gjeld i ti år.

Skattetakstnemnda nyttar ein sjablong til å rekne ut eigedomsskatten som du kan laste ned her.  (PDF, 353 kB)

 

Kva om der er fleire eigarar?

Der det er registrert fleire eigarar, er det berre éin som vert eigarrepresentant og får skattesetelen og rekningane. Om du meiner at det er ført feil eigarrepresentant på ein eigedom, kan du ta kontakt med kommunen. Sjå kontaktinformasjonen nedanfor. 

 

Korleis kan eg klage?

Du kan klage på taksten for eigedomen din. Legg merke til at du må sende klagen til den som har fastsett taksten. Skattesetelen du har fått tilsendt, fortel kven som har fastsett taksten.

Viss du vil klage på ein takst som skattetakstnemnda i Ulstein har fastsett, kan du klage til kommunen. Klagen vert då først handsama av skattetakstnemnda. Viss nemnda ikkje tek klagen til følge, vert han sendt vidare til klagenemnda. Send brev eller e-post, adressene finn du nedst på denne sida.

Viss du vil klage på ein takst som er fastsett ut frå bustadverdien frå skatteetaten, må du ta kontakt med skatteetaten. Du kan også ringe tlf. 800 80 000.

Fristen for å klage er 15. april 2023. Klagen må vere skriftleg. Merk klagen med gards- og bruksnummer, eventuelt også feste- og seksjonsnummer. Gi opp telefonnummeret ditt. 

 

Kan ein få fritak for eigedomsskatt?

Fristen for å søke om fritak i 2023 er 15. februar. Ein kan søke om fritak for eigedomsskatt for:

  • «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og/eller
  • «bygning som har historisk verde». 

 

Meir informasjon

 

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@ulstein.kommune.no

Postadresse: Ulstein kommune, Eigedomsskattekontoret, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik


   

Kontakt

Peder Arne Almedal
ingeniør byggesak/eigedomskatt
E-post
Telefon 70 01 76 05