Personvern

Personvern

Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis Ulstein kommune samlar inn og nyttar personopplysningar.
 

Under kan du lese om punkta:

 • behandlingsansvarleg
 • formålet med behandlinga
 • personopplysningar som vert behandla
 • dine rettar
 • korleis personopplysningane vert sikra
 • nettstatistikk, informasjonskapslar og nettbasert behandling av personopplysningar
 • logg hjå SSIKT

Behandlingsansvarleg

Ulstein kommune ved kommunedirektøren er behandlingsansvarleg for opplysningar vi samlar inn, dette gjeld uavhengig av om vi har avtale med ekstern leverandør for lagring av data.

I oversikt over behandlingar ligg informasjon om bl.a. det daglege ansvaret, det kan vere delegert til andre frå kommunedirektøren. Delegeringa gjeld berre oppgåvene, ikkje ansvaret.

Om vi har avtale med ekstern leverandør for behandling av personopplysningar skal det alltid ligge føre ein databehandlaravtale.

Formålet med behandlinga

Opplysningar som du sender inn til kommunen, blir sendt til rette saksbehandlar/behandlingsansvarleg. Opplysningane gjer våre tilsette i stand til å utføre saksbehandling av din førespurnad. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte enten du sender inn dokumentet på papir eller elektronisk.

Personopplysingar som vert behandla

Ulstein kommune behandlar alle typar personopplysningar, inkludert sensitive opplysningar.

Ulstein kommune er pliktige til å føre protokoll over behandlingar av personopplysningar som skjer under vårt ansvar. 

Oversikt over alle personvernerklæringar i Ulstein.

Om du har spørsmål, ta kontakt med kommunen eller personvernombodet vårt

Opplysningar som vert samla inn når du er i kontakt med oss

 • Opplysingar du som brukar har sendt oss, uansett kanal (skjema, eDialog, papir, SvarInn, e-post).
 • Opplysningar fått eller henta frå andre organ
 • Svarbrev frå kommunen
 • Postjournal og innsynsrett jf. Offentlegforskrifta §6.

Behandlingsgrunnlaget for dette vil som hovudregel vere personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 c), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ei rettsleg plikt.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan.

Kva vert registrert av opplysningar når du kontaktar oss?

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysningar som er nødvendig for å ivareta ei rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å administrere og drifte telefonsystemet.

 • E-post: Vi brukar TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. Dei fleste webbaserte e-posttenester støttar dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil då vere sikra. Merk at vi likevel ikkje kan garantere at e-post er ein trygg kanal for kommunikasjon, altså at informasjonen er kryptert frå ende til ende. Vi ber difor om at du ikkje sender sensitive personopplysingar eller verna informasjon per e-post, då vi ikkje kan garantere at din e-postleverandør støttar TLS.
  Vi skannar all inn- og utgåande e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysningar som er nødvendig for å ivareta ei rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å sikre vår IKT-infrastruktur.

 • Kameraovervaking: Ulstein kommune har kameraovervaking på Ulstein Arena og busshaldeplassen i sentrum.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å vareta en rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å vareta sikkerheita ved desse områda og at dei ikkje vert nytta til kriminelle handlingar.

Tilsett

Ulstein kommune behandlar opplysningar om tilsette for å administrere løn og arbeidsforhold. Det vert registrert nødvendige opplysingar for utbetaling av løn. Andre opplysningar om tilsette er knytt til vedkomande sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 b), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ein avtale den registrerte er part i.

Det vert også registrert opplysningar i tilknyting til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringar, og opplysningar om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningane vert henta frå dei tilsette sjølve og tilgangssystemet. Opplysingane vert berre utlevert i samband med lønsutbetalingar og andre lovpliktige utleveringar.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan .

Opplysningar om namn, stilling og arbeidsstad vert rekna for å vere offentleg informasjon og kan publiserast på nettstaden vår.

Alle tidligare og noverande tilsette har ei personalmappe i vårt arkivsystem.

Jobbsøkjar

Om du søkjer jobb med oss, treng vi å behandle opplysningar om deg for å vurdere søknaden din.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 b), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ein avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrerte sin førespurnad før det vert gjort ein avtale.

Om søknaden inneheld særlige kategoriar av personopplysingar (sensitive personopplysingar), er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordninga artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle stillingssøknadar blir journalført i vår postjournal og lagra i vårt elektroniske arkiv.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan.

Personvernombod

Personvernombodet skal gi råd og kontrollere at kommunen etterlever regelverket i personvernlova. Ombodet har ei uavhengig rolle, og skal vere kontaktpunkt for dei registrerte og Datatilsynet.

Her kan du lese meir om kva oppgåver og ansvar som ligg til personvernombodet.

Innbyggarar og tilsette kan utøve sine rettar ved å sende ein e-post til postmottak@ulstein.kommune.no eller ved å kontakte personvernombodet direkte:

Du har som utgangspunkt krav på svar utan ugrunna opphald, og seinast innan 30 dagar.

Innsyn i eigne opplysningar

Du kan be om kopi av alle opplysningar vi behandlar om deg.

Skjema for innsyn i eigne personopplysningar 

Les meir om retten til innsyn.

Korrigere personopplysningar

Du kan be oss rette eller supplere opplysningar som er feilaktige eller misvisande. 

Skjema for retting av eigne personopplysningar

Les meir om retten til å rette eller supplere opplysingar.

Slette personopplysingar

I gitte situasjonar kan du be oss slette opplysingar om deg sjølv. 

Skjema for sletting av eigne personopplysningar

Les meir om retten til sletting.

Avgrense behandlinga av personopplysingar

I enkelte situasjonar kan du også be oss avgrense behandlinga av opplysningar om deg. 

Skjema for avgrensing av personopplysningar

Les meir om retten til avgrensing.

Protestere mot ei behandling av personopplysing

Dersom vi behandlar opplysningar om deg med grunnlag i våre oppgåver eller på bakgrunn av ei interesseavveging, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningar om deg. 

Skjema for protestering mot personopplysningar

Les meir om retten til å protestere.

Dataportabilitet

Dersom vi behandlar opplysningar om deg med grunnlag i samtykke eller ei kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningar om deg til deg eller til annan behandlingsansvarleg. 

Les meir om retten til dataportabilitet.

Du kan klage på behandlinga av personopplysningar

Vi håper du vil sei frå om du meiner vi ikkje held reglane i personopplysningslova.

Ta då kontakt med vårt personvernombod.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om du ikkje er nøgd med den måten vi behandlar dine personopplysningar på. Du finn Datatilsynet sine kontaktopplysningar på www.datatilsynet.no.

 

Korleis vert opplysningane sikra?

Alle opplysningar som vert overført mellom di datamaskin og kommunen sine datamaskiner i skjemadialogar, transporterast over ei sikra linje. Internt har vi lukka system som handterer personopplysningar etter personvernforordninga artikkel 6.

 

Nettstatistikk, informasjonskapslar og nettbasert behandling av personopplysningar

Nettredaktøren har det daglege ansvaret for Ulstein kommune si behandling av personopplysningar på nettstaden til kommunen. 

Logging

Opplysningar som vert samla inn i samband med drift av nettstad vert lagra på eigne serverar drifta av SSIKT. Nettstaden er levert av Acos og SSIKT er databehandlar.

Det er berre SSIKT og Ulstein kommune som har tilgang til opplysningane som vert samla inn.

Webanalyse

Ulstein kommune nyttar Google Analytics på nettstaden vår. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbetre og vidareutvikle informasjonstilbodet på nettstaden. Eksempel på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstad brukarane kjem frå og kva nettlesar som vert nytta.

Behandlingsgrunnlaget for dette er som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å betre våre tenester.

Tilbakemeldingsfunksjon

Nedst i artiklane på nettstaden vår finn du ein funksjon der du kan gje tilbakemelding om du fann informasjonen du leita etter, eller ikkje. Vi bruker denne funksjonen for å betre innhaldet på nettstaden. Bruker du denne funksjonen, vert det lagt igjen ein informasjonskapsel på datamaskina di. Denne kan ikkje brukast til å spore meldinga tilbake til deg.

Vi ber deg om ikkje å registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikkje er sikra (kryptert).

Behandlingsgrunnlaget for dette er som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å betre våre tenester.

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som vert plassert på di datamaskin når du lastar ned ei nettside. Ulstein kommune brukar ikkje informasjonskapslar til å generere statistikk, og vi kan dermed ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysningar som er nødvendig for å ivareta ei rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å få tenester på nettsida vår til å fungere.

Skjema

Behandlingsgrunnlaget for dette er som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er å kunne behandle førespurnaden din raskast mogeleg og gi deg best mogeleg hjelp.

Vi nyttar skjema levert frå Acos. 

For å identifisere kvar einskild brukar vert det nytta ein cookie som heiter ASP.NET_SessionId. Ei skjemaside som ikkje brukar informasjonskapslar vil heile tida anta at du er ein ny brukar for kvar side du navigerar til, så utan informasjonskapslar vil du for eksempel ikkje kunne logge inn i skjema.

Statistikk- og analysetenester som skjemaløysninga nyttar er Google Analytics. For å få eit best muleg inntrykk av kva du svarar og korleis du navigear i skjema brukar vi verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data fortel oss kor mange som besøker kva skjema. Det vert ikkje sendt data som kan identifisere deg som person til Google. 

Google Analytics-verktøyet hjelper oss til å sjå kva som kan verte bedre i skjemaane våre. Det kan for eksempel vere å forenkle eit skjema som mange ikkje fullfører. Informasjonskapslar frå Google Analytics er:

_gat, varer 10 minutt
_ga, varer 2 år 

Informasjonstryggleik og databehandlarar

Logging

Ulstein kommune har alminnelege sikkerheitsloggar i fagsystema, og sikkerheitsansvarleg har fått delegert ansvaret for dette. Det er dei tilsette sin bruk av fagsystemet som vert registrert her.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å ivareta ei rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å betre våre tenester. Den rettkomne interessa er å sikre IKT-infrastrukturen vår og å kunne ta ut loggar ved mistanke om t.d. journalsnoking.

Bruk av databehandlarar

Ulstein kommune nyttar SSIKT til å drifte dei fleste av våre system. Alle våre leverandørar er forplikta til å jobbe etter gjeldande lovverk som per dags dato gjer at data vert lagra på tenarar i Norge.

Logg hjå SSIKT

Aksess til eksterne webtenester hjå SSIKT: 

 • Ingen personsensitive data, berre IP-adresse, nettlesar som vert nytta og URL-ar som den IP-adressa ber om.
 • Desse loggane vert sletta etter 3 månadar, for nokre tenester 6 månadar.

Behandlingsgrunnlaget for dette er som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 e), nødvendig for å utføre ei oppgåve i ålmenta si interesse eller utøve offentleg mynde som den behandlingsansvarlege er pålagt. Den rettkomne interessa er at tilsette kan utføre sitt arbeid og at tryggleiken knytt til drift av IT-tenester er godt nok teken i vare.
 


 
 

Kontakt

Personvernombod
E-post
Telefon 92 07 65 80