Får du heimehjelp eller matombering, eller har du fullmakt frå nokon som tek imot desse tenestene? Då kan du no registrere deg for å kommunisere digitalt med dei tilsette i kommunen. 

Skaparhuset skal bli staden der næringsliv, elevar, studentar og offentleg tilsette møtest for å nyskape, lære og løyse utfordringar i samarbeid. 

Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Du har no høve til å kome med innspel til planarbeidet.

Førre veke var det teknologiveke på skulane i Ulstein kommune. Elevane ved femte trinn på Ulsteinvik barneskule har laga nettside om kommunen vår.

Elevar og tilsette på skulane våre har bak seg ei spennande teknologiveke. 

Fire kommunar i landet kjempar om prisen, som blir delt ut 28. oktober. 

Vår nye kommunalsjef for organisasjon og utvikling har byrja i jobben.

Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

Søre Sunnmøre løftar i flokk og tek i bruk digital dialog med innbyggarane via helsenorge.no i haust.

Ulstein kommune bryt ikkje lovverket ved å låse pasientrom når pasienten eller næraste pårørande/verje ønsker det. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal no avgjort.