Flyfoto over Flø i Ulstein kommune

Eit strateginotat for ein komande reiselivsplan for kommunen og regionen skal behandlast av formannskapet 12. februar.
  

Frivilligsentralen deler ut gratis strøsand til eldre. Dette er eit enkelt, men viktig tiltak for å hindre lårhalsbrot. 

Utbyggjaren av Sjøsida II søkjer om dispensasjonar frå reguleringsplanen for området og frå krav til universell utforming. Administrasjonen i kommunen meiner at utbyggjaren skisserer løysingar som vil vere gode for alle brukarar av området. Difor tilrår administrasjonen at søknaden om dispensasjon vert godkjent – på visse vilkår. Dette er ei av sakene som skal opp i teknisk utval 7. februar. 

Kva gir livskvalitet for eldre i Ulstein? Det har ei arbeidsgruppe tatt føre seg. Arbeidsgruppa har henta inn mange innspel frå folk og kjem med anbefalingar på fem område. Dette er ei av sakene som skal opp i levekårsutvalet 6. februar. 

Biskop Ingeborg Midttømme er for tida på besøk i Ulstein og blir kjent med mange sider ved lokalsamfunnet. 

Torsdag kveld takka kommunestyret av Einar Vik Arset og tilsette samrøystes Verner Larsen som ny rådmann.

Takka vere Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps er det no flotte skiløyper i Ulstein. Per 22. januar 2019 har Røde Kors laga ca. 27 kilometer løyper.

Pengar

Tilskota til dei ikkje-kommunale barnehagane for åra 2012–2017 er rekna ut på nytt. Kommunestyret skal gjere vedtak i sakene om den nye utrekninga.

Ved årsskiftet etablerte dei tre kommunane eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

Dette er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med løyve til å skjenke alkohol.