Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Smittestatus

17. januar

Totalt i veke 2 fekk Ulstein kommune 70 nye positive koronatilfelle.

Ungdomsskulen: I løpet av fredag og laurdag fekk kommunen meldt inn fem nye smitta på 8. trinn. Totalt har det vore 16 smitta på dette trinnet dei to første vekene av 2022. Det vert regelmessig testing på ungdomsskulen på 8. trinn dei to neste vekene.

På 10. trinn har det kome melding om éin ny positiv, 18 totalt. Utbrotet ser difor ut til å vere over her.

På 9. trinn har det framleis ikkje kome melding om at nokon har testa positivt.

Ulsteinvik barneskule: Har hatt fire positive koronatilfelle, men desse har ikkje vore på skule.

Barnehagane har også fire positive.

Ved Ulstein vidaregåande er det meldt om seks positive tilfelle, men dei fleste av desse har ikkje vore på skulen.

I tillegg har 24 andre testa positivt for korona, for det meste nærkontaktar som har vore i karantene. To av dei 24 er gjestearbeidarar.

Ingen alvorleg sjuke

- Dette betyr at vi har eit smittetrykk på omlag 1 250/100 000 og er ganske raude, seier kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde.

- Ut frå smittesituasjonen bed vi alle vere på vakt og halde seg heime ved nyoppstått sjukdom - og teste seg!

Til no i dette utbrotet har ingen vorte så alvorleg sjuke at dei har vorte lagt inn på sjukehus.

 

I tillegg til det som er rapportert her, har kommunen fått mange positive hurtigtestar i helga. Det kan sjå ut til at 7. trinn på Ulsteinvik barneskule no har fleire smitta, og det er difor starta med testing regelmessig her.

 

14. januar

Totalt i veke 2 har Ulstein fått melding om 49 positive koronatestar (dette er inkludert positive hurtigtestar frå torsdag og fredag, som ikkje er stadfesta med PCR.)

Smitteutbrotet ved Ulstein ungdomsskule

8. trinn har ni nye smitta denne veka. Saman med to elevar frå veke 1, er det totalt 11 smitta på dette trinnet.

10. trinn har 12 nye smitta denne veka. Saman med fem elevar frå veke 1, er det totalt 17 smitta på dette trinnet.

9. trinn: Ikkje påvist smitte til no.

Totalt har 29 elevar fått påvist smitte på ungdomsskulen siste to vekene.

Andre smitta

I tillegg har 27 andre testa positivt denne veka. Dette dreier seg stort sett om husstandsmedlemmer til elevane på ungdomsskulen, i tillegg til personar/familiar som har vore på ferie i utlandet i jule- og nyttårshelga.

 

10. januar

17 nye smitta i Ulstein

Elleve nye elevar ved ungdomsskulen har testa positivt for korona på hurtigtest. Dette gjeld sju elevar på 10.trinn og fire elevar på 8. trinn. Desse kjem i tillegg til dei ni elevane som vart meldt før helga. Dei ni er stadfesta med PCR.

Dei andre elevane har fått med seg hurtigtestar heim og skal teste seg kvar dag før skule. Ved negativ test kan dei delta på organisert trening, men vi oppmodar om å vere forsiktig ved sosial kontakt elles. Det vil i praksis seie at dei bør avgrense kor mange dei er på besøk hos i fritida, og prøve å halde meir avstand enn elles. Alle må vere merksame på symptom.

I tillegg har seks andre personar i Ulstein testa positivt på hurtigtest. To av dei er søsken til elevar på ungdomsskulen, to er gjestearbeidarar og to har ukjend smitteveg.

7. januar

Til saman ni elevar ved Ulstein ungdomsskule har dei siste dagane testa positivt for korona. Det vert difor innført testregime for elevane på 8. trinn og 10. trinn. Alle har fått med hurtigtestar heim. Nærare informasjon om korleis testregimet fungerer vert gitt til føresette via skulen. 

Det vert oppmoda om at alle tek ein hurtigtest før skulestart måndag. Ved negativ test kan elevane møte på skulen, om dei elles er friske. Ved positiv test må folk isolere seg og bestille PCR-test ved å ta kontakt med Ulstein legesenter

I tillegg til elevane har ni andre testa positivt i dag. Alle har samanheng med tidlegare utbrot. 

6. januar 

Alle dei fem elevane som hadde positiv hurtigtest tysdag, er stadfesta positive ved PCR. I tillegg har ni andre fått stadfesta koronasmitte ved PCR-test onsdag 5. januar. Åtte av desse er nærkontaktar som sat i karantene.

Det er førebels ikkje stadfesta at nokon av desse er smitta av omikron-varianten av viruset.

NB. Det vart tysdag meldt at ein elev ved Ulstein vidaregåande skule var smitta. Dette er feil. Vedkomande er ikkje elev der.

4. januar 2022

Etter ein lang juleferie vart det før skulestart oppmoda om at alle elevar i grunnskulen i Ulstein tok ein hurtigtest.

Fire av testane var positive. Tre gjeld elevar ved Ulsteinvik barneskule, og ein gjeld ein elev ved Ulstein ungdomsskule.

I tillegg har ein elev ved Ulstein vgs. også testa positivt på hurtigtest.

Fem andre i Ulstein har også testa positivt og fått stadfesta smitte med PCR-test sidan sist oppdatering 30. desember.

 • Ein utanlandsk arbeidar
 • Ein person som var nærkontakt og i karantene
 • Ein tilreisande som har vore på besøk i Ulstein. Her er det mange nærkontaktar.
 • To personar har vorte smitta etter julefeiring i annan kommune. Ingen nærkontaktar i Ulstein.

Det har elles vore mykje testaktivitet ved legesenteret både måndag og tysdag denne veka. Også Kleven og Ulstein har testa sine arbeidarar, og alle testane kom tilbake negative.

 

30. desember

Det har vore ein relativt roleg periode i romjula når det gjeld koronasmitte i Ulstein. Hittil har det vorte stadfesta sju nye smittetilfelle, i tillegg til to positive hurtigtestar som ventar på stadfesting med PCR-test. Smittevegen til dei stadfesta tilfella er kjent. Tre er nærkontaktar, to kjem frå utlandet og fire kjem frå reise i Noreg. Det er få nærkontaktar til desse tilfella.

 

27. desember

Sidan 22. desember har det kome melding om to koronatilfelle i Ulstein.

Begge tilfella er frå utlandet. Den eine er ein gjestearbeidar som har kome til Ulstein, og den andre er ein person som har arbeid i utlandet.

Eitt av tilfella er omikron-varianten av viruset.

Dei to personane er sett i isolasjon, og begge har ei nærkontakt kvar som er sett i karantene.

 

 

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.


 

 

 

 

 

Vaksine

Det vert vaksinert kvar onsdag. Ulstein kommune vaksinerer med Pfizer sin vaksine.

Vaksinasjonsstad er i Reitensalen ved  Ulstein helsestasjon. Adresse: Reiten 20. Sjå kart her.

Innkallingssystemet C19 sender ut SMS til alle som har tilstrekkeleg langt intervall sidan andre dose. Den som får SMS kan følge ei lenke for å bestille seg time. Viss timen ikkje passar kan du avbestille og legge inn «kan tidligst»-dato.

Om drop-in: Det har kome nokre spørsmål til kommunen om drop-in-vaksinering. Alle som ønsker å ta vaksine, vert sett opp på time, også på dagen, dersom der er ledige dosar og det er rett intervall (for 2. eller 3. dose).  Det vert vaksinert kvar onsdag framover. Du kan også ta kontakt om du treng å utsette vaksinen. 

 

For spørsmål eller hjelp til bestilling, send SMS til 477 54 774.

 

Samtykkeskjema for unge som skal ta vaksine

For å gi digitalt samtykke til dei under 16 år, må du gjere følgande:

 • Gå inn på www.c19.no
 • Gå til «bestill koronavaksinasjon»
 • Scroll ned til til «samtykkeskjema for foresatte»

Begge føresette må gjere dette for at samtykket skal vere godkjent. Alternativet er å ta med skriftleg samtykkeskjema, signert av begge føresette.

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Meir informasjon

Du finn meir informasjon på FHI sine sider eller hos Helsenorge

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Bestill ein koronatest.

 • Du kan kontakte legesenteret. 
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send SMS for å få time til testing.

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret? Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 

Hurtigtestar

Hurtigtestar er å få kjøpt på apoteket.

Alle med symptom som treng ein test må hente dei i garasjen / teststasjonen ved legesenteret mellom kl 11.00 og 11.30 på kvardagar. 

Alle husstandsmedlemmer og nærkontaktar som får beskjed om å teste seg av smittesporingsteamet kan hente på helsestasjonen etter avtale kl. 14-16. Berre personar som er friske kan kome dit,

Ingen med symptom må gå inn på venteromma verken på legesenteret eller på helsestasjonen.

 

Råd og retningslinjer

Ulstein kommune følger dei nasjonale råda og tiltaka mot korona.

Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

13. januar 2022 presenterte regjeringa nye tiltak mot koronapandemien.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

 

 

 

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller raudt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

 • Barnehagar og skular er opne, på gult nivå (f.o.m. 15. desember 2021 t.o.m. 15. januar 2022)

 • Kulturskulen er open.

 • Kompetansesenteret er ope