Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Smittestatus

Vi ønsker framleis at innbyggarar i Ulstein registrerer smittetilfelle med korona, for å kunne halde ei viss oversikt over situasjonen. Vi vil summere opp tala om lag ein gong i månaden frå mai av.

Lenke: Sjøvregistrering kan du gjere her.

 

2. mai

Det er ein jamn nedgang i innmeldte smittetilfelle i Ulstein.

Dei siste to vekene har vi til saman fått rapportert om 40 smitta, fordelt på 22 personar i veke 16 og 18 i veke 17

Aldersfordeling: 

 • 0-19 år : 2
 • 20-39 år: 11
 • 40-59 år: 16
 • 60-79 år:  9
 • 80 +: 2
   

19. april

Det er stadig nedgang av innmelde smittetilfelle i Ulstein. Dei siste to vekene er det meldt om totalt 93 nye tilfelle.

I veke 14 fekk kommunen meldt inn 63 nye tilfelle, og i veke 15 30 nye.

Det er no flest smitta i aldersgruppa 40-59 år.

Samla tall for veke 14  og 15:

 • 0-19 år: 7
 • 20-39 år: 10
 • 40-59:  47
 • 60-79: 26
 • 80+: 3

   

04. april

Vi har framleis nedgang i rapporterte smittetal. Siste veka var smittetala i aldersgruppa over 40 år stabile, medan det var nedgang i alle aldrar frå 0-40 år

Vi følger stort sett landssnittet. Det er venta ei halvering i talet på smitta kvar 2. veke framover

Veke 13 vart det meldt inn 105 smittetilfelle.

 • 0-19 år: 17
 • 20-39 år: 18
 • 40-59 år: 37
 • 60-79 år: 24
 • 80+: 9

 

28. mars

Det er framleis nedgang i registrert smitte i alle aldersgrupper i Ulstein. Kommunen merkar også stor nedgang i etterspurnaden etter hurtigtestar.

Totalt i veke 12 vart det registrert 135 smitta.

 • 0-19 år: 22
 • 20-39 år: 49
 • 40-59 år: 37
 • 60-79 år: 23
 • 80+: 4

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.


 

 

 

 

 

Hurtigtestar, PCR og sjølvregistrering av positiv heimetest

12. mai: Vi ønsker framleis at innbyggarar i Ulstein registrerer smittetilfelle med korona, for å kunne halde ei viss oversikt over situasjonen. Vi vil summere opp tala om lag ein gong i månaden frå mai av.

Lenke: Sjøvregistrering kan du gjere her.

 

Treng du hurtigtest? Du kan hente på helsestasjonen (adr. Reiten 20), kvardagar mellom klokka 08.00-16.00.
Er du i beit for hurtigtestar i helga? Stikk innom Ulstein Arena i opningstida.

Alle som er sjølvregistrerte med positive hurtigtestar, eller som får stadfesta positiv PCR, vil få SMS frå smittesporingsteamet med informasjon.

Etter positiv test er det ikkje nødvendig med negativ test før du går ut av isolasjon (fire dagar). Både PCR-testen og hurtigtesten kan halde seg positive ein periode etter påvist smitte, utan at du er smittsam. 

Innbyggarar som føler at dei treng meir informasjon kan ta kontakt med helsestasjonen påfølgande kvardag. Ved forverring av symptom eller behov for helsehjelp,  ta kontakt med lege/legevakt.

Rutinar for PCR-test

Personar som har fått tre vaksinedosar, eller som har fått to dosar og deretter har vore smitta av korona i løpet av dei siste tre månadene, treng ikkje lenger å ta PCR-test etter positiv heimetest. Ein person med positiv sjølvtest vert rekna som eit sikkert positivt tilfelle. 

Personar som ikkje har fått oppfriskingsdose kan framleis ta stadfestande PCR-test dersom dei har behov for det til koronasertifikat eller av omsyn til vidare vaksinasjonsplan.

Stadfestande prøve med PCR-analyse er berre tilrådd til personar som søkjer helsehjelp (diagnostisk testing).

Vi testar etter avtale 

 

 

 

Vaksinering

I Ulstein kommune vert det tilbod om koronavaksinering på følgande datoar framover (endringar kan skje):

 • 𝟭𝟲. 𝗺𝗮𝗿𝘀
 • 𝟯𝟬. 𝗺𝗮𝗿𝘀
 • 𝟲. 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹
 • 𝟮𝟳. 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹
 • 𝟭𝟭. 𝗺𝗮𝗶
 • 𝟮𝟱. 𝗺𝗮𝗶

Vaksineringa er open for alle frå 12 år som ønsker første dose, andre dose eller oppfriskingsdose (frå 18 år og 20 veker sidan dose to). Ved ønske om vaksine til barn mellom 5-11 år, kan de ta kontakt med Ulstein helsestasjon. Ved spørsmål, send sms til 477 54 774.

Viss vaksineringsdatoane i Ulsein ikkje passar, har vi avtalt samarbeid med både Hareid og Herøy kommunar. Hareid vaksinerer annankvar onsdag i partalsveker. Herøy vaksinerer kvar måndag ut mars(Datoar for vaksinering i Herøy kommune).

Ulstein kommune vaksinerer med Pfizer sin vaksine.

Vaksinasjonsstad er i Reitensalen ved  Ulstein helsestasjon.
Adresse: Reiten 20. Sjå kart her.

 

For spørsmål eller hjelp til bestilling, send SMS til 477 54 774.

 

Samtykkeskjema for unge som skal ta vaksine

For å gi digitalt samtykke til dei under 16 år, må du gjere følgande:

 • Gå inn på www.c19.no
 • Gå til «bestill koronavaksinasjon»
 • Scroll ned til til «samtykkeskjema for foresatte»

Begge føresette må gjere dette for at samtykket skal vere godkjent. Alternativet er å ta med skriftleg samtykkeskjema, signert av begge føresette.

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Meir informasjon

Du finn meir informasjon på FHI sine sider eller hos Helsenorge

Koronasertifikat

På lenka under loggar du inn for å sjå eller ta utskrift av koronasertifikatet ditt. Du loggar deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Det er også utvikla ei løysing for å gi ut koronasertifikat basert på negativ test og vaksinasjon for personar utan norsk fødsels- eller d-nummer. Ta kontakt med helsestasjonen på 468 23 371.

Råd og retningslinjer

Ulstein kommune følger dei nasjonale råda og tiltaka mot korona.

Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

 

 

 

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller raudt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

 • Barnehagar og skular er opne på grønt nivå. 

 • Kulturskulen er open.

 • Kompetansesenteret er ope