Kva meiner du? - Skal Ulstein kommune inngå avropsavtale for innføring og drift av Helseplattformen, eller er det meir aktuelt for Ulstein å følgje Hareid sitt vedtak om å utsetje Helseplattformen til staten tek rekninga?

Helseplattformen er ei av sakene formannskapet skal avgjere 19. oktober. Her ser du ei samandrag av alle sakene i møtet. 

Kor skal den nye barnehagen i Hasund krins byggast? Det er eit av spørsmåla levekårsutvalet skal uttale seg om 29. januar. 

Kor mykje pengar skal kunne brukast på å bygge ut Ulsteinvik barneskule? Det skal kommunestyret avgjere 19. desember.

Korleis skal kommunen og andre aktørar handtere akutte situasjonar der miljøet vert forureina? Det er temaet i den nye beredskapsplanen mot akutt forureining på Sunnmøre. Kommunestyret skal vedta planen 28. november. 

Bør ein tursti til Hasundhornet vere 1–1,5 m brei (med grusdekke) i staden for 0,5 meter brei (laga av klopper i tre eller stein)?

Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Du har no høve til å kome med innspel til planarbeidet.

Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

Bør kommunen kjøpe fiskerihamna på Flø? Det  er ei av sakene kommunestyret skal ta stilling til 28. mars 2019. 

Ålesund eller Volda – kva for ein tingrett bør Ulstein høyre til? Formannskapet gjekk inn for å skifte frå Ålesund til Volda. 21. februar skal kommunestyret ta stilling til saka. 

Kontakt

Janne-Marit Myklebust
kommunikasjonsrådgivar
E-post
Kari Marie Øvrebøe
sekretær
E-post