Korleis skal kommunen og andre aktørar handtere akutte situasjonar der miljøet vert forureina? Det er temaet i den nye beredskapsplanen mot akutt forureining på Sunnmøre. Kommunestyret skal vedta planen 28. november. 

Bør ein tursti til Hasundhornet vere 1–1,5 m brei (med grusdekke) i staden for 0,5 meter brei (laga av klopper i tre eller stein)?

Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Du har no høve til å kome med innspel til planarbeidet.

Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

Bør kommunen kjøpe fiskerihamna på Flø? Det  er ei av sakene kommunestyret skal ta stilling til 28. mars 2019. 

Ålesund eller Volda – kva for ein tingrett bør Ulstein høyre til? Formannskapet gjekk inn for å skifte frå Ålesund til Volda. 21. februar skal kommunestyret ta stilling til saka. 

Flyfoto over Flø i Ulstein kommune

Eit strateginotat for ein komande reiselivsplan for kommunen og regionen skal behandlast av formannskapet 12. februar.
  

Utbyggjaren av Sjøsida II søkjer om dispensasjonar frå reguleringsplanen for området og frå krav til universell utforming. Administrasjonen i kommunen meiner at utbyggjaren skisserer løysingar som vil vere gode for alle brukarar av området. Difor tilrår administrasjonen at søknaden om dispensasjon vert godkjent – på visse vilkår. Dette er ei av sakene som skal opp i teknisk utval 7. februar. 

Kva gir livskvalitet for eldre i Ulstein? Det har ei arbeidsgruppe tatt føre seg. Arbeidsgruppa har henta inn mange innspel frå folk og kjem med anbefalingar på fem område. Dette er ei av sakene som skal opp i levekårsutvalet 6. februar. 

Pengar

Tilskota til dei ikkje-kommunale barnehagane for åra 2012–2017 er rekna ut på nytt. Kommunestyret skal gjere vedtak i sakene om den nye utrekninga.

Kontakt

Svein Arne Orvik
leiar
E-post
Telefon 70 01 75 03
Mobil 938 06 923
Kari Marie Øvrebøe
sekretær
E-post
Telefon 70 01 75 04
Mobil 900 50 757