Borgarleg vigsel

Par som skal gifte seg, er velkomne til å få borgarleg vigsel hos oss. Her finn de svar på kva ordninga inneber.
  

Kven kan bli vigsla borgarleg i Ulstein?

Brudefolka, det vil seie dei to som skal gifte seg, må oppfylle vilkåra ekteskapslova set for å inngå ekteskap. Personar som ikkje er busette i Noreg, men som oppfyller vilkåra i ekteskapslova, kan også bli vigsla i Ulstein.

 

Kor og når kan vigselen skje?

Vigsel skjer etter avtale på Ulstein rådhus mellom kl. 8 og 16 på kvardagar. Ordførarkontoret eller kommunestyresalen kan nyttast. Det er også mogleg å bli vigsla av ordføraren/varaordføraren andre stader. Då må brudefolka sjølve sørge for eit lokale der vigselen kan gå føre seg i verdige rammer. Vigsel utanom kontortida må avtalast spesielt.

 

Kven utfører vigselen?

I Ulstein kommune er det ordføraren og varaordføraren som har rett til å vigsle.

 

Kostar det noko å bli vigsla hos kommunen?

Det er gratis å bli vigsla på Ulstein rådhus. Viss ein vil ha vigselen ein annan stad, må brudefolka sjølve dekke eventuell leige av lokale, og reise- og opphaldsutgifter for ordføraren/varaordføraren.

 

Kva skal vi som brudefolk gjere?

Før de kan inngå ekteskap, må det prøvast om ekteskapsvilkåra etter ekteskapslova er oppfylt. Det er Skatteetaten som gjer denne prøvinga. 

De må fylle ut skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene» og levere det til det lokale skattekontoret. Hugs å legge ved ei forlovarerklæring

Dersom de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, vil Skatteetaten skrive ut ein såkalla prøvingsattest.

Deretter må de fylle ut søknadsskjemaet «Kommunal vigsel - registrering» og legge ved kopien av prøvingsattesten de har fått. Denne søknaden går til oss i kommunen. Fint om de har tre alternative datoar og klokkeslett for vigsel i søknaden.

Prøvingsattesten kan også ettersendast til oss i kommunen ved å fylle ut skjemaet «Kommunal vigsel - ettersending av prøvingsattest».

Vi tek så kontakt med dykk for nærmare avtalar. 

 

Korleis går vigselen føre seg?

I tillegg til brudefolka, skal det under vigselen vere to andre personar til stades som vitne. Det kan vere forlovarane eller to andre myndige personar. Kommunen kan stille med vitne dersom det er behov for det, og det må vere avtalt på førehand.

Det vert sett av om lag 15 minutt til ein vigsel. Av dette brukar ordføraren/varaordføraren om lag 5 minutt på å lese høgt eit vigselsformular som er obligatorisk og likt i alle kommunar. Formularet ender slik: «Sidan de no med vitne til stades har lova kvarandre å leva saman i ekteskap, sannar eg at de er rette ektefolk.»

Etter dette kan brudefolka disponere om lag 10 minutt til f.eks. song, musikk, utveksling av ringar, tekstlesing eller liknande – dersom dei ønsker det. Desse aktivitetane er det brudefolka sjølve som må organisere. Ordføraren/varaordføraren, brudefolka og vitna signerar avslutningsvis vigselsmeldinga, som er ein del av prøvingsattesten frå folkeregisteret.

 

Kva språk kan nyttast under vigselen?

Dersom brud eller brudgom er framandspråkleg, må dei på førehand avtale kva for eit språk som skal brukast under seremonien. Kommunen kan tilby vigsel på norsk eller engelsk. Dersom ein av brudefolka ikkje snakkar norsk eller engelsk, krev kommunen at paret sjølv sørger for kvalifisert tolk for eiga rekning, jf. Tolkeloven § 7.

Nasjonalt tolkeregister er eit register der du kan søke opp tolkar som har formelle kvalifikasjonar frå godkjende utdanningsinstitusjonar.

Tolking via skjerm eller telefon er eit alternativ dersom tolken ikkje møter personleg. 

 

Kva må ein ha med til vigselen?

Brudefolka må ha med gyldig legitimasjon til vigselen.

 

Kva skjer etter vigselen?

Når vigselen er over vil brudefolka få med ein stadfesta kopi av vigselsmeldinga. Denne gjeld som mellombels vigselsattest. Kommunen sender vigselsmeldinga til Skatteetaten, som utferdar den endelege vigselsattesten. Frå 1. mars 2020 vil du som nygift motta stadfesting på vigsel digitalt frå Folkeregisteret i staden for å motta vigselsattest på papir som brevpost. Etter 1. mars 2020 vil du som har gifta deg motta ei digital stadfesting i din innboks i Altinn, på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikkje er digital brukar, får du stadfestinga i posten.

Dersom du som nygift likevel ønskjer å få utstedt vigselsattest på papir, vil det fortsatt vere mogleg å bestille vigselsattest frå Skatteetaten sine nettsider. For personar som ikkje er busett i Noreg, men som gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut vigselattest i brevpost. Dette fordi personar busett i utlandet har behov for ein slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

Ver klar over at dersom de skal endre namn som resultat av vigselen, så må de endre dette sjølv. Søknad om endring av namn finn de hos Skatteetaten

Treng du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt

 

 
 

Kontakt

Kari Marie Øvrebøe
sekretær
E-post