Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Kva er brukarstyrt personleg assistanse?

BPA er ein alternativ måte å organisere praktisk og personleg bistand for personar med eit stort hjelpebehov i dagleglivet både i heimen og utanfor heimen.

Målet er at brukaren får moglegheit for eit aktivt og mest mogleg uavhengig liv til tross for si funksjonshemming. 

I BPA-ordninga er du sjølv, eller nære pårørande, arbeidsleiar. BPA er ein alternativ måte å organisere desse tenestene på:

  • praktisk og personleg hjelp i dagleglivet

Liste over leverandørar av BPA. (DOCX, 18 kB)

Kven kan få BPA?

BPA passer til yngre funksjonshemma som ønskjer å leve eit sjølvstendig liv. Ved å tilsette og leie sine assistentar sjølv, kan dei organisere hjelpa. Brukar, eller annan frivillig person som brukar utpeikar, må vere arbeidsleiar for assistentane. 

Du har krav på tenester organisert som BPA når du:

  • er under 67 år
  • har eit langvarig og stort behov for personleg assistanse

For meir informasjon om retten til BPA, sjå pasient- og brukarrettigheitslova § 2-1 d.

 

Kva kostar det?

Sjølve BPA-ordninga er gratis. Får du innvilga brukarstyrt personleg assistanse er det kommunen som løner assistenten. Du betalar kun for heimehjelpsteneste og praktisk bistand.

Betalingssatsar for heimehjelp/praktisk bistand er basert på husstanden si samla inntekstgrense som følgjer Grunnbeløpet (G) i Folketrygda, dvs. husstanden si netto likning før særfrådrag.

Betalingssats for heimehjelp og praktisk bistand (uavhengig av tal timar)
Grunnbeløp i folketrygda Inntekt per år Abonnement per månad
Inntil 2G 0–237 240 kroner 230 kroner (sentral forskrift) *
2–3G 237 241–355 850 kroner 1 555 kroner
3–4G 355 851–474 480 kroner 1945 kroner
4–5G 474 481–593 100 kroner 2335 kroner
Over 5G 593 101 kr 2635 kroner
Timesats for enkelttimar* 445 kroner per time – til du når satsane i tabellen

(Abonnementsprisen er basert på hustanden si samla netto inntekt før særfrådrag med inntektsgrenser som følger grunnbeløpet i Folketrygda. Abonnementsprisane vert regulert 1. januar kvart år.

1 G = 118 620 kroner per 01.05.2023.

Informasjon om grunnbeløpet (G) i folketrygda (vert justert kvart år).


Korleis søke om brukarstyrt assistanse?

Bruk dette skjemaet for å søke om brukarstyrt assistanse, vel "BPA (brukarstyrt personleg assistanse)". 

Dokumentasjon frå lege, sjukehus eller andre instansar skal leggjast ved søknaden.

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla. Du får skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen 4 veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.

Kontakt

Heidi Strand
einingsleiar 1 heimetenester
E-post
Mobil 98 23 06 40