Koordinerande eining

Kva er koordinerande eining?

Nokre av innbyggjarane i Ulstein kommune er født med behov som gjer at dei treng hjelp frå fleire instansar (habilitering). Desse instansane bør samarbeide og samordne seg for å gi nødvendig assistanse.

Andre innbyggjarar har fått nedsett funksjonsevne seinare i livet. Kommunen arbeider for å gi desse størst mogleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. Dette vert kalla rehabilitering.

Brukarverknad står sentralt i arbeid med habilitering og rehabilitering.

Brukarar med behov for koordinerte og tilpassa tenester skal vite kvar dei skal vende seg for å få hjelp. 

 

Koordinerande eining sine oppgåver:

 • Registrere rehabiliteringsbehov
   
 • Vere fast adresse og knutepunkt for samarbeid mellom kommunen, fylket og dei statlege institusjonane for å sikre brukarane sine behov for teneste
   
 • Sikre gode rutinar for opplæring og utarbeiding av individuell plan og ha oversikt over oppretta individuelle planar i kommune

 • Ha oversikt over ansvarsgrupper i kommunen

 • Sikre brukarperspektiv

 • Vere lokal pådrivar for kompetanseheving av habilitering og rehabilitering

 • Ha oversikt over behov og kapasitet i kommunen si rehabiliteringsavdeling

 • Nært samarbeid med spesialisthelsetenesta

 • Samarbeid med brukarorganisasjonar

 • Evaluere kommunen sin rehabiliteringsplan


Kven er målgruppa for tenesta?

Målgruppa er alle som har behov for assistanse for å oppnå eller halde ved like sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå. Dette fordrar innsats frå fleire faggrupper og tenesteområde.


Kva kan du forvente?

Ein plan for habilitering og rehabilitering skal sikre at personar som har ulike behov får tilbod om tilpassa tenester. Dette kan medverke til stimulering av eiga læring, motivasjon, auka funksjons- og meistringsevne, likeverd og deltaking.


Kva kostar det?

Tenesta er gratis.


Korleis søkje om ansvarsgruppe?

Her finn du søknadsskjemaet. 


Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du vil få skriftleg melding om vedtak.


Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640