Individuell plan

Individuell plan (IP) er eit dokument som hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester til å setje langsiktige mål for korleis du skal meistre kvardagen. 

 

Kva er ein individuell plan?

Planen gir oversikt over ditt behov for offentlege tenester, kva du sjølv er ansvarleg for og kva det offentlege hjelpeapparatet er ansvarleg for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er difor viktig at du deltar, så langt som råd, i å lage planen. 

Individuell plan vert vanlegvis utarbeidd i ei ansvarsgruppe, og planen skal reviderast minst ein gong per halvår.

Ein individuell plan skal sikre:

  • at tenestene du mottar blir samordna og individuelt tilpassa
  • at alle tenesteytarar samarbeider med deg og/eller dine pårørande, og med kvarandre. 

 

Kva er ein koordinator?

Ein koordinator er ein person som hjelper med å samordne dine tenester. 

 

Kven har rett til individuell plan og koordinator?

Personar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til å få utforma ein individuell plan og retten er heimla i følgjande lover:

I tillegg gjeld forskrift nr. 1837 av 23.12.2004 om individuell plan, samt Ulstein kommune sine retningsliner.

Du har rett til å få ein koordinator sjølv om du ikkje ønskjer å lage ein individuell plan. 

 

Kva kan du forvente?

Den sentrale tanken bak ansvarsgruppe og individuell plan er brukarfokus og skreddarsydde tenester. Tenestemottakar/ brukar har, så langt det er råd, rett til å delta i arbeidet med eigen plan.

Det skal til ei kvar tid vere 1 person som har det overordna ansvar for oppfølging og koordinering. 

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis. 

 

Korleis søkje om individuell plan?

Her finn du søknadsskjemaet. Kryss av for "koordinering av tenester".

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla. Sakshandsamingstida er 3-4 veker, og du vil då få skriftleg melding om vedtak. 

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

  

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640