Generelle søknadar om tilskot

Generelle søknadar om tilskot

 

Kven kan søkje?

Lag og organisasjonar heimehøyrande i Ulstein kommune, eller som har arbeidet sitt retta mot menneske eller grupper heimehøyrande i kommunen kan søke om generelle tilskot.


Kva tiltak kan ein søkje på?

Alle tiltak som har til formål å betre livskvaliteten til menneske i kommunen

Kor mykje midlar er til rådvelde?

Levekårsutvalet i Ulstein disponerer årleg 50.000 kr til føremålet, og løyver kr. 25.000 per halvår.


Samfinansiering

Det er ikkje krav om samfinansiering, men søknaden skal skildre korleis midlane er tenkt brukt i ein heilskapeleg samanheng.


Søknadsfrist

  • Søknadsfrist for tildeling 1. halvår: 1. mai med tildeling innan utgangen av juni.
  • Søknadsfrist for tildeling 2. halvår: 1. oktober med tildeling innan utgangen av desember.


Korleis søkje?

Der er ikkje eige søknadsskjema til søknad om generelt tilskot. 

Søknad kan sendast på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no. Merk søknaden "Generelle tilskot".

Kontakt

Birgitte Vikanes
konsulent
E-post
Telefon 46 95 06 62
Mobil 46 95 06 62