Omsorgsstønad

Du kan ha rett på omsorgsstønad dersom du har omfattande omsorgsoppgåver heime. Det kan vere omsorg gitt til både barn og vaksne, i alle livsfasar. 

Kven kan søkje?

Familiemedlemmar eller andre som utfører tenesta kan søkje.

Ved vurdering av søknad skal det særleg leggast vekt på fylgjande moment: 

  • Om omsorgsarbeidet er meir fysisk eller psykisk tyngjande enn vanleg
  • Om omsorgsabeidet inneber mykje nattarbeid eller avbrot i nattesøvn 
  • Om omsorgsarbeidet skjer over tid eller i periodar 
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid 
  • Om omsorgsarbeidet gjeld for meir enn ein person

Finn søknadsskjema her.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får normalt svar innan fire veker.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.


 

 

Kontakt

Heidi Strand
einingsleiar 1 heimetenester
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640