Heimehjelp

Heimehjelp

Kva er heimehjelp?

Heimehjelpsordninga skal først og fremst fungere som hjelp til eldre og personar med funksjonshemming som treng praktisk hjelp og opplæring for å kunne halde fram med å bu heime.

 

Kven kan få heimehjelp?

Personar som har behov for praktisk hjelp til husarbeid på grunn av sjukdom, funksjonshemming, høg alder eller andre årsaker. Tenesta vert tildelt etter ei individuell og fagleg vurdering.

 

Kva kostar det?

Betalingssatsar for heimehjelp/praktisk bistand er basert på husstanden si samla inntektsgrense som følgjer Grunnbeløpet (G) i Folketrygda, dvs. husstanden si netto likning før særfrådrag.

 

Betalingssats for heimehjelp og praktisk bistand (uavhengig av tal timar)
Grunnbeløp i folketrygda Inntekt per år Abonnement per månad
Inntil 2G 0–237 240 kroner 230 kroner (sentral forskrift) *
2–3G 237 241–355 850 kroner 1 555 kroner
3–4G 355 851–474 480 kroner 1945 kroner
4–5G 474 481–593 100 kroner 2335 kroner
Over 5G 593 101 kr 2635 kroner
Timesats for enkelttimar* 445 kroner per time – til du når satsane i tabellen

1G = 111 477 kroner per 01.05.2022. 

Det skal betalast timesats for enkelttimar før ein går over på abonnementsordning.

Abonnementsprisen er basert på husstanden si samla inntekt med inntektsgrenser som følger grunnbeløpet (G) i folketrygda, dvs. husstanden si netto likning før særfrådrag.

Grunnbeløpet vert regulert 1. mai kvart år.

Abonnementet vert regulert 1. januar kvart år.

Informasjon om grunnbeløpet (G) i folketrygda.

 

Korleis søkje om heimehjelp?

Søknadsskjema for heimehjelp og vaskehjelp ligg her, under skjema for helse- og omsorgstenester.
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak. Vedtaket er tidsavgrensa.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen 4 veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.

Kontakt

Heidi Strand
einingsleiar 1 heimetenester
E-post
Mobil 98 23 06 40