Heimehjelp

Kva er heimehjelp?

Heimehjelpsordninga skal først og fremst fungere som hjelp til eldre og personar med funksjonshemming som treng praktisk hjelp og opplæring for å kunne halde fram med å bu heime.

 

Kven kan få heimehjelp?

Personar som har behov for praktisk hjelp til husarbeid på grunn av sjukdom, funksjonshemming, høg alder eller andre årsaker. Tenesta vert tildelt etter ei individuell og fagleg vurdering.

 

Kva kostar det?

Betalingssatsar for heimehjelp/praktisk bistand er basert på husstanden si samla inntektsgrense som følgjer Grunnbeløpet (G) i Folketrygda, dvs. husstanden si netto likning før særfrådrag.

 

Betalingssats for heimehjelp og praktisk bistand (uavhengig av antal timar)
Grunnbeløp i Folketrygda Inntekt per år Abonnement per månad
Inntil 2G Kr. 0 - 193 766 Kr. 210
2-3G Kr. 193 767 - 290 649 Kr. 1 300
3-4G Kr. 290 650 - 387 532 Kr. 1 600
4-5G Kr. 387 533 - 484 415 Kr. 1 900
Over 5G Kr. 484 416 Kr. 2 200
Timesats for enkelttimar* Kr. 380 per time

1G = kr. 96 883,- per 01.05.2018. 

Ein skal betale timesats for enkelttimar før ein går over på abonnementsordning.

*Over 2G er betalingssatsen kr. 380,- per time inntil ein når satsane i tabellen.

Grunnbeløpet vert regulert 1. mai kvart år.

Abonnementet vert regulert 1. januar kvart år.

Informasjon om grunnbeløpet (G) i folketrygda.

 

Korleis søkje om heimehjelp?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet, vel "Heimehjelp". 

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak. Vedtaket er tidsavgrensa.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640