Omsorgsbustad

Ein omsorgsbustad er ein tilrettelagd bustad med tilgang til døgnkontinuerleg teneste.

Bustaden er bebuaren sin heim, og heimetenestene vert gitt på same vilkår som for andre heimebuande.

Ulstein kommune kan tilby omsorgsbustadar på følgjande plassar:

 • Alvehaugen: Sjukeheimsvegen 18
  - kontaktperson er soneleiar Gunn Sætre
 • Hovstøylvegen
 • Ulshaugen
  - kontaktperson er soneleiar Gunn Hofset
 • Holsekerdalen 
  - kontaktperson er soneleiar Gunn Hofset
 • Sjøsida
  - kontaktperson er soneleiar Heidi Strand
 • Petterbakken
  - kontaktperson er soneleiar Heidi Strand

 

Kven kan få tilbod om omsorgsbustad?

Personar med auka omsorgsbehov, som ikkje lenger kan bu i opprinneleg heim, kan få omsorgsbustad. Bustadane er meint for eldre og personar med nedsett funksjonsevne.
 

Kva kan du forvente?

Tilsette frå heimetenesta vil kome på heimebesøk for å kartlegge situasjonen til den som søkjer.
 

Kva kostar det?

Husleiga på dei ulike omsorgsbustadane varierer etter storleik og standard.

Personar i omsorgsbustad med full kost har fritt dagsenter. 

Personar som bur i omsorgsbustad kan på visse vilkår søke om bustøtte.
 

Korleis søkje om omsorgsbustad?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet.
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar veke. Sakshandsamingstida er 3-4 veker, og du vil då få skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 


 

Kontakt

Gunn Hofset
soneleiar
E-post
Mobil 982 30 612
Gunn Sætre
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 04
Mobil 982 30 617
Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640