Pasient- og pårørandeopplæring i regi av Helse Møre og Romsdal

Pasient- og pårørandeopplæring i regi av Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper. 

Kursa handlar om korleis pasientar og pårørande skal kunne meistre kvardagen på ein best mogleg måte. Nokre av kursa er nettbaserte via Join, andre kurs må du oppsøke. Dei fleste kursa krev tilvising frå fastlege. 

Informasjon om kursa i regi av helseforetaket finn du her