Planprosess - malar og hjelpedokument

 

Malar og rutiner som skal nyttast i planarbeidet:

Kravspesifikasjon med sjekkliste for utarbeiding av reguleringsplanforslag (DOCX, 131 kB)

Mal for føresegner  (DOCX, 40 kB)

Sjekkliste ROS utarbeidd av Statsforvaltaren i M&R

Karttekniske krav til reguleringsplanar - sjekkliste (PDF, 217 kB) (Kartverket)

Kommunen sin referatmal for oppstartsmøte (DOCX, 42 kB)

KMD sin mal for namning av felt i plan

 

Kommuneplanen sine føresegner legg ein del føringar for arbeidet med detaljregulering.

 

Planprosessen etter plan- og bygningslova kap 12:

(PDF, 351 kB) 

 

Andre nyttige lenker:

Varslingsliste (DOCX, 38 kB)

Kommunen sitt planregister - arealplaner.no

Eksempel på gode illustrasjonar av maksimal utnytting i planforslag (PDF, 786 kB) - Oslo kommune har utarbeidd standardkrav på dette området.

 

Eigarliste over alle grunneigarar og naboar til planområde kan bestillast på kommunen sitt e-torg her.

Søk opp ei adresse / gnr/bnr innanfor planområdet.

Her ligg også fleire andre produkt som er nyttige ved utarbeiding av planforslag:

  • Områdeanalyse -  rapport over aktuelle datasett frå kommunen og Det Offentlege Kartgrunnlaget (DOK)
  • 3D-modell - ferdig generert modell frå kommunen sine kartdata
  • Basiskart i SOSI
  • Gjeldande plan i SOSI