Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Formål

Formålet med økonomisk sosialhjelp er å betre levekåra for vanskelegstilte, bidra til sosial og økonomisk tryggleik. Den enkelte skal få moglegheit til å leve og bu sjølvstendig. Lova har som mål å bidra til overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.

Når alle andre inntektsmoglegheiter er utnytta fullt ut, men ikkje strekk til, kan ein ha rett på økonomisk sosialhjelp. Størrelsen på stønaden og kva anna hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderast individuelt og skjønnsmessig ut frå kva slags behov du har. Økonomisk stønad vert ofte gitt i kombinasjon med råd og rettleiing.

Korleis?

NAV Hareid-Ulstein-Sande ynskjer å få digitale søknadar på sosialhjelp. Dersom du ikkje har moglegheit til å søke digitalt kan du nytte papirskjema. Ver merksam på at det ofte er behov for vedlagt dokumentasjon for behandling av søknad. Detaljar på kva dokumentasjon dette gjeld finn du i skjemaet eller http://www.nav.no/sosialhjelp

Du finn aktuelle søknadsskjema her