Kommunal bustad

Kommunal bustad er i utgangspunktet eit mellombels tilbod om å leige bustad som Ulstein kommune eig. Bustadane er eit av fleire tilbod vi har for å hjelpe deg som har problem med å skaffe deg bustad sjølv.

  

Vi har fleire typar bustadar lokalisert på ulike stadar i kommunen. Det er Ulstein eigedomsselskap KF (UEKF) som administrerer utleiga av kommunale bustadar. 
 

Kven kan få tilbod om kommunal bustad?

Tilbodet er for deg som er utan bustad, og for deg som ikkje er i stand til å skaffe deg bustad sjølv eller med hjelp frå andre. Det må vere økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjer at du får tilbod om bustad gjennom kommunen.
 

Kva kostar det?

Husleiga varierer utifrå storleik og standard.
 

Korleis søkje?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet.
 

Korleis avslutte leigeforholdet?

Klikk her for å seie opp leigeforholdet.

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte ein gong i månaden. Du får skriftleg melding om vedtak.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/ dagleg leiar for UEKF, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal  som klageinstans.

Husleigelova

Husleigelova regulerer plikter og rettigheiter i forholdet mellom leigar og utleigar av bustadar.

Her kan du lese kva det er nyttig å vite om husleigelova. 

Kontakt

Rune Urke
vedlikehaldsleiar
E-post
Telefon 70 01 75 62
Mobil 982 30 690