Pedagogisk-psykologisk teneste - Interkommunal PPT for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta

Pedagogisk-psykologisk teneste - Interkommunal PPT for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta

PPT skal hjelpe barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikta er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. PP-tenesta skal også hjelpe barnehagar og skular med kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

PP-tenesta sitt mandat er regulert i Opplæringslova § 5-6 og Barnehagelova § 33.

PP-tenesta har både system- og individretta arbeidsoppgåver, og det er viktig at oppgåvene sjåast i samanheng.

Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har felles PP-teneste. Ulstein er vertskommune for den interkommunale PP-tenesta.Tiltaksmøte

Ved bekymring kring ei klasse, gruppe, eller barn/elev si utvikling og læring, kan ein be om tiltaksmøte før det eventuelt blir en formell sak hjå PPT. Føremålet med tiltaksmøte er tidleg innsats for å avklare no-situasjonen og vegen vidare med tanke på tiltak i det ordinære, eller eventuell bistand frå PPT i form av kompetanseheving, organisasjonsutvikling eller sakkunnig vurdering. Ved behov for tiltaksmøte kan styrar/rektor ta kontakt med teamkoordinator ved PPT.


Kompetanseheving og organisasjonsutvikling

PP-tenesta skal samarbeide med barnehagane og skulane om tidleg innsats og førebygging. Tenesta skal gi generell støtte til god fagleg og sosial utvikling for barn og elevar. PPT er ei kompetansebedrift med høgt kvalifiserte tilsette, og tenesta er til ei kvar tid oppdatert innanfor forskingsbasert teori. Interkommunalt PPT kan tilby både ferdige kurs, eller tilpasse kurs etter behov.

Det systemretta arbeidet kan mellom anna foregå i utviklingsprosjekt, tverrfagleg samarbeid og møter med faglege eller sosiale tema.

Døme på nokre av kurspakkane som Interkommunal PPT kan tilby: 

 • førebygging, avdekking og handtering av mobbing
 • utvikling av trygge og inkluderande læringsmiljø
 • tilpassa, likeverdig og inkluderande opplæring for elevar med ulike diagnosar t.d. ADHD, autisme eller spesifikke språkvanskar
 • dynamisk kartlegging i matematikk
 • førebygging av språkvanskar, lese og skrivevanskar
 • leik og samspel
 • språk og kommunikasjonsutvikling


Sakkunnig vurdering

Barn/elevar som ikkje har, eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehage-/opplæringstilbodet, har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Før eininga kan fatte enkeltvedtak, skal det føreligge ei sakkunnig vurdering utarbeida av PPT.

 

Skjema til bruk i skular og barnehagar

 

Kontaktinformasjon og tilsette på PPT
 • e-post: ppt@ulstein.kommune.no
 • besøksadresse: Blåhuset, Vikemyra 1, 3. etasje, 6065 Ulsteinvik
 • postadresse: Interkommunalt PPT, postboks 200, 6067 Ulsteinvik
 • telefon: 469 23 051 (telefontid kl. 9–15)

 

Tilsette PPT-teama:
 

Leiar og merkantil

Randi Lyngbø Ottesen, konstituert PPT-leiar
tlf. 480 17 429
randi.lyngbo.ottesen@ulstein.kommune.no

Hanne Ulstein, administrativ konsulent
tlf. 469 23 051
hanne.ulstein@ulstein.kommune.no

Inger Anne Fugelsnes, sekretær
tlf. 480 17 422
inger.anne.fugelsnes@ulstein.kommune.no

Ingrid Evebø Haug, PPT-leiar
tlf. 948 84 062
ingrid.evebo@ulstein.kommune.no

 

Førskuleteam

Tina Louise Liadal, teamkoordinator førskule
tlf. 48 01 74 27
tina.louise.liadal@ulstein.kommune.no

Randi Janne Kvammen, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 26
randi.kvammen@ulstein.kommune.no

Birte Haddal Engeset, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 97 56 14 81
birte.haddal.engeset@ulstein.kommune.no

Mona Eri Pettersen, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 21
mona.eri.pettersen@ulstein.kommune.no

Sissel Helen Hasund, ped.- psyk. rådgivar
tlf. 97 61 48 06
sissel.helen.hasund@ulstein.kommune.no

Marit Hovdenak, ped. -psyk. rådgivar
tlf. 94 88 46 70

Hege Abeltun, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 31

 

Barneskuleteam

Silje Falk Skodjevåg, teamkoordinator barneskule
tlf. 46 95 76 14
silje.falk.skodjevag@ulstein.kommune.no

Kristin Sæther, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 46 95 18 25
kristin.sather@ulstein.kommune.no

Annette Kjøde Egset, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 19
annette.kjode.egset@ulstein.kommune.no

Nina Lødøen Øen, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 24
nina.oen@ulstein.kommune.no

Elisabeth Skeistrand, ped.- psyk. rådgivar
tlf. 96 04 81 64
elisabeth.skeistrand@ulstein.kommune.n

 

Ungdom - vaksne og vidaregåandeteam

Viviann Skeide, teamkoordinator ungdom/vaksen/VGO
tlf. 48 01 74 28
viviann.skeide@ulstein.kommune.no

Anne Ragnhild Roland, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 23
anne.ragnhild.roland@ulstein.kommune.no

Anja M. N. Korshaug, ped.- psyk. rådgivar
tlf. 91 87 62 37
anja.merete.nykrem.korshaug@ulstein.kommune.no

Marianne Haugen Myklebust, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 30
marianne.haugen.myklebust@ulstein.kommune.no

Hege Gaupseth, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 48 01 74 32
hege.gaupseth@ulstein.kommune.no 

Mildrid Flø, ped.-psyk. rådgivar
tlf. 94 88 72 80
mildrid.flo@ulstein.kommune.no

 

 

Førskule

PPT utarbeidar sakkunnig vurdering der lova krev det. For førskuleborn gjeld fylgjande:

Barnehagelova:

 • § 31 – Rett til spesialpedagogisk hjelp
 • § 38 – Rett til teiknspråkopplæring
 • § 39 – Barn med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Opplæringslova:

 • § 2-1  tredje ledd – Utsett eller tidleg skulestart


For meir informasjon om spesialpedagogisk hjelp og saksgang - sjå Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Grunnskule

PPT utarbeider sakkunnig vurdering der lova krev det. For grunnskulebarn gjeld fylgjande:

Opplæringslova:

 • § 2-1 Fjerde ledd  - Fritak frå opplæringsplikta
 • § 2-6 Teiknspråkopplæring
 • § 2-14 Punktskriftopplæring, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemiddel
 • § 2-16 Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
 • § 5-1 Spesialundervisning


For meir informasjon om spesialundervisning og saksgang - Sjå Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Vidaregåande opplæring

PPT utarbeider sakkunnig vurdering der lova krev det. For elevar i vidaregåande opplæring gjeld fylgjande:

Opplæringslova:

 • § 2-16 - Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
 • § 3-1 femte ledd - Utvida opplæringstid med inntil to år
 • § 3-9 - Teiknspråkopplæring
 • § 3-10 - Punktskrift
 • § 3-13 - Opplæring av elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med behov for (ASK)
 • § 5-1 - Spesialundervisning

 

Forskrift til Opplæringslova:

 • § 3-32 - Særskilt tilrettelagt eksamen
 • § 3-42 - Unntak ved bestått-kravet av yrkesfagleg utdanningsprogram 
 • § 3-61 - Særskilt tilrettelegging ved sveineprøve/fagprøve og     kompetansebevis
 • § 6-15 - Fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram
 • §§ 6-17 og 6-31 - Sterkt nedsett funksjonsevne


For meir informasjon om PPT i vidaregåande opplæring - Sjå Møre og Romsdal Fylkeskommune sine nettsider.

 

Vaksenopplæring

PPT utarbeider sakkunnig vurdering der lova krev det. For vaksenopplæringa gjeld fylgjande:

Opplæringslova:

 • § 4A-1 - Grunnskuleopplæring for vaksne
 • Spesialundervisning på grunnskulen sine områder
 • § 4A-3 - Vidaregåande opplæring for vaksne over 25 år


For meir informasjon om saksgang og spesialundervisning for vaksne - Sjå Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Korleis søke om bistand?

Det er barnehagar, skular og vaksenopplæringa som skal fylle ut søknad om bistand frå PPT.

Føresette/verje/andre instansar som ynskjer bistand frå PPT må ta kontakt via eininga som barnet/eleven høyrer til. Før det blir søkt om bistand for førskule, grunnskule og vaksenopplæring skal det ha vore gjennomført tiltaksmøte med PPT (sjå informasjon om tiltaksmøte).

Ved søknad om bistand for førskule, grunnskule og vaksenopplæring, skal einingane søkje her:

 

For elevar i vidaregåande opplæring - Sjå meir informasjon om korleis søkje her.

 

eDialog – Trygg innsending av informasjon

eDialog – Trygg innsending av informasjon til Interkommunalt PPT for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk  – også om dei inneheld sensitiv informasjon.


Kvifor bruke eDialog? 

Med tenesta eDialog kan du vende deg til oss i ein sikker kanal. Det er betre å bruke eDialog
enn e-post, fordi e-post kan bli hacka eller stoppa i eit spamfilter, eller saksbehandlaren du
sender e-post til, kan vere bortreist. Vi tilrår difor at du brukar eDialog når du skal sende oss
noko, også når innhaldet ikkje er sensitivt.  Ver OBS på at dokumenta må vere i pdf-format.

 

Slik fyller du ut skjemaet i eDialog

 • Obligatoriske felt er merka med *.
 • Vel om du er privatperson/innbyggjar eller om du representerer ei verksemd.
 • I tittelfeltet skriv du kva saka gjeld, skriv også saksnummeret om du har det, for eksempel 2020-19.
 • Gi ei god skildring av det du sender inn.
 • Last opp eventuelle dokument. Dokumenta MÅ vere i pdf-format.
 • Klikk på «Send forsendelse». Då vert brevet ditt kryptert og sendt direkte inn i sak- og arkivsystemet vårt. 
 • Du får ei kvittering på sendinga på e-post. 

 

For å komme inn på eDialog til PPT, klikkar du her og loggar på med MinID, BankID eller liknande.