Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Frist for innspel og merknader er 20. august 2022.

Ulstein kommunestyre vedtok i møte 17.06.2021, sak 58/21, kommunedelplan for levekår i Ulstein kommune.