Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.


 

Ulstein formannskap vedtok i møte 30.11.2021 Planprogram for kommunedelplan for trafikktrygging 2022-2025.

 

Teknisk utval har vedteke å leggje detaljregulering for Plassen miljøtun ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel er 04.02.2022.

Ulstein formannskap vedtok i møte 16.11 framlegg til kulturminneplan for Ulstein. Du har høve til å kome med dine innspel. Frist for innsending av kommentarar/ innspel er 15.januar.

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein har gått saman om å utarbeide ein interkommunal kystsoneplan på kommuneplan-nivå. Planframlegget er no klart. Frist for å kome med innspel eller merknad er 21.01.2022. 

Ulstein kommunestyre vedtok i møte 17.06.2021, sak 58/21, kommunedelplan for levekår i Ulstein kommune.