Gode råd til barn og ungdom


Pexels  

Er du uroa for deg sjølv, dine søsken eller ein ven? 

Ulstein kommune skal være ein god stad å bu og leve for alle. Alle barn har rett til å være trygge og å ha det dei treng! Dersom du kjenner at du har det vanskeleg - heime, på skulen eller i fritida, eller veit om eit barn eller ein ungdom som ikkje har det bra, er det viktig at du seier ifrå. Å seie i frå kan være med på å gjere slutt på ein vanskeleg situasjon.

I Ulstein finnast det mange vaksne du kan snakke med om det du er uroleg for, tankar, kjensler og trivsel anten det gjeld deg sjølv, vener eller familie. Det er lurt å snakke med nokon av desse slik at du kan få hjelp. Nedanfor kan du finne ut kven du kan kontakte og få nokon gode råd.

Desse kan hjelpe deg der du bur

Nokon du kjenner deg trygg på

Er det ein person du kjenner deg trygg på? Som du syntes det er lett å snakke med? Ein venn, nokon i familien, ein nabo, ein lærar eller kanskje ein fotballtrenar? Det er mange du kan snakke med, som vil lytte og hjelpe deg. Men dersom du syntes det er vanskeleg å kome på nokon, eller du ynskjer å snakke med andre, kan du ta kontakt med ein av dei som står oppført under her.

Det viktigaste er at du delar det som er vanskeleg med nokon.

Helsesjukepleiar

Ulstein Helsestasjon
Held til i 1 etg. i Reitenbygget. Dei gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-21 år og deira føresette, samt gravide. Tlf: 70 01 78 80. Besøk Helsestasjonsportalen for meir informasjon. 

Helsesjukepleiar i skulen
Helsestasjonen har også helsesjukepleiar til stades ved kvar skule i Ulstein kommune - du kan ta kontakt med din helsesjukepleiar på din skule.

Haddal skule - Hanne Hatløy
E-post:
Mobil: 906 36 578

Hasund skule - Birgitte Blomstervik
E-post: Send e-post
Mobil: 469 17 489

Ulstein skule - Birgitte Blomstervik
E-post: Send e-post
Mobil: 469 17 489

Ulsteinvik barneskule - Hanne Hatløy
E-post:
Mobil: 482 27 342

Ulstein ungdomsskule - Wenche Gjerde Sætre
E-post: Send e-post
Mobil: 452 53 742

Ulstein vidaregåande skule 
Hanna Moldskred
E-post: Send e-post
Mobil: 915 39 713

Daniel Eide Moltumyr
E-post: Send e-post
Mobil: 941 33 429

Helsestasjon for ungdom
Held til i helsestasjonen sine lokaler på Reiten, men har inngang i enden av bygget (i retning mot Flø).

Ope tysdagar kl. 14:30-16:30. Lege er tilgjengeleg kl. 15:30-16:30.

Viss du ikkje har høve til å møte innan kl. 16:30, kan du ringe eller sende SMS til helsesjukepleiar Wenche Gjerde Sætre på mobilnr. 452 53 742, eller du kan sende e-post til: wenche.g.satre@ulstein.kommune.no

Fastlege

Alle personar som er busett i ei norsk kommune har rett til fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inn til to gangar per. kalenderår og du kan ha fastlege i ei anna kommune enn den du bur i. Fastlegen er ansvarleg for å følge opp sine pasientar i legekontorets opningstid, det vil sei at dersom du har behov for nokon å snakke med kan du ta kontakt med ditt legekontor og be om ein time med din fastlege. Ved akutt oppstått skade eller sjukdom utanom fastlegens opningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Les meir om fastlegeordninga her.

 

Ulstein legesenter 
Sjøgata 3
6065 Ulsteinvik

Telefon: 70 01 89 89
Telefon legevakt: 116 117

Klikk her for å kome til Ulstein legesenter si heimeside.

Barnevern

Barneverntenesta

Hareid, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta har felles barnevernteneste med tilhaldsstad på rådhuset i Volda. 

Hovudoppgåva til barnevernet er å gi barn, unge og familiar hjelp og støtte i vanskelege situasjonar. Det er foreldrene som har ansvar for å gi barna sine omsorg. Dersom foreldra ikkje strekk til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, tryggleik og moglegheit til utvikling. 

Adresse:
Stormyra 2
6100 VOLDA

Telefon: 70 05 88 00
Nettstad: volda.kommune.no/barnevern

Barnevernsvakta
Barnevernsvakta er barneverntenesta sin akuttberedskap og er open heile døgnet.
Hovudoppgåva er å bistå barn, unge og familiar i akutte situasjonar, og dei skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. 

Adresse:
Ålesund politistasjon
Korsegata 4 (Postgården)
6003 ÅLESUND

Telefon: 02800 / 91 57 60 20

Politi

Har du eller nokon du kjenner blitt utsett for noko ulovleg? Eller er du kanskje usikker på om det du har vorte utsett for er ulovleg eller ikkje? Da kan du ta kontakt med politiet der du bur. Klikk her for å lese meir om kva politiet kan hjelpe deg med.

Ulstein og Hareid lensmannskontor, møre og romsdal politidistrikt.
Saunesvegen 10
6065 Ulsteinvik

Telefon: 70 11 87 00
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Klikk her for å kome til politiets heimeside. 

 

 

Gode råd til barn og unge

Hjelpetelefonar, chattetenester og nettstadar
Hjelpetelefonar, chattetenester og nettstadar
Namn Tilbod Teneste Telefon
Alarmtlefonen for barn og unge Opplever du vald i heimen, er utsett for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelege situasjonar? Da kan du ta kontakt med alarmtelefonen for barn og unge. Du kan også ringe dersom du trur nokon andre barn har det vanskeleg. Telefon, SMS og e-post 116 111
Barn av rusmisbrukere Har du ei mor, ein far eller andre nær deg som har eit rusproblem? Da kan du nytte deg av chattetilbodet BaRsnakk. Her kan du chatte heilt anonymt om det du har på hjertet. Ingen tema eller spørsmål er feil og du deler kun det du har lyst til. Chat
Kirkens SOS Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste på telefon og internett. Her er det alltid nokon som tek i mot samtalar, kvar einaste dag, både dag og natt, også i ferier og høgtider. Du kan også sende melding og chatte. Telefon, SMS og chat 22 40 00 40
Kors på halsen Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbod til alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med ein vaksen du kan stole på, og som ikkje kan sjå kven du er. Du kan fortelje alt, både dei gode tinga og det du syntes er vondt og vanskeleg. Telefon, chat, mail og diskuter med andre 800 333 21
Menta helses hjelpetelefon Mental helses hjelpetelefon er eit felles europeisk hjelpetelefonnummer. Det vil sei at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppheld deg, så lenge du er innanfor EU/EØS land. Dette er ei teneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan være anonym og dei har teieplikt. Telefon 116 123
RUStelefonen RUStelefonen er ein landsdekkande informasjonsteneste om rusmiddelproblematikk. Du kan ta kontakt anonymt via telefon, chat eller spørrskjema. RUStelefonens rettleiarar gir informasjon om rusmiddel, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Du kan ta kontakt enten du er brukar, pårørande eller berre har spørsmål om rus. Telefon, chat og innsending av spørsmål 08588
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap Ein hjelpetelefon som gir informasjon og rettleiing knytt til tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vald. Telefon 815 55 201
Ung.no Ung.no er ein offentleg informasjonskanal for ungdom. Dei gir informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og plikter. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 20 år. Nettstad. Kan også sende inn spørsmål
Ungdomstelefonen Ungdomstelefonen er eit tilbod til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, kjensler, forelsking, aktivitetstilbod eller sikrare sex. Dette er Skeiv Ungdom sin telefon-, chat- og meldingsteneste og vert bemanna av unge vaksne mellom 18 og 30 år Telefon, SMS og chat 400 00 777
Vald og overgrepslinja (VO-linja) Valds- og overgrepslinja er ei hjelpelinje for deg som opplev vald eller overgrep i nære relasjonar. Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt dersom du berre har behov for at nokon lyttar til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbod i nærleiken der du bur. Telefon 116 006

 

Dine rettigheiter

Barnekonvensjonen er ei avtale mellom nesten alle land i verden. Her står det om korleis alle barn i verden skal ha det. Noreg har underskreve barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn eigne rettigheiter, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rettigheit er at barn skal verte høyrt i saker som gjeld dei. 

Barnelova (lov om barn og foreldre) regulerer blant anna foreldres plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheiter overfor foreldra. Les meir om barnelova på ung.no.

Du har eigne rettigheiter frå du vert født. På ung.no finn du ei liste med oversikt over ein del viktige aldersgrenser for når du er gammal nok - frå 0-24 år.

Har du det vanskeleg heime?

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg eller opplev du vald i heimen? Her er lenker til informasjon og gode råd.

Når foreldrene krangler

Skilsmisse

Drikk mor eller far din for mykje?

Foreldre med psykiske problem? 

Opplev du vald i heimen? 

Nettvett

Nettvett handlar om å være smart når du brukar nett, enten på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og vaksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå kjipe opplevingar når vi spelar, chatter, deler bilete eller er på leit etter informasjon. 

Lenker til info og råd om nettvett

Om nettvett - Redd barna

Redd barnas nettvettregler 

Om nettvett - ung.no

Nettvett.no

Gode råd om nettvett - ung.no

Delbart? - politiet

Er det delbart? Sjå film

Slettmeg.no

Mobbing og utestenging

Har du det ikkje bra? Opplev du utestenging eller mobbing? Er det dårleg miljø i klassa? Er du einsam eller gruar deg til å gå på skule? Slik skal du ikkje ha det, og det er viktig å snakke med nokon om dette. Her finn du lenker til sider med informasjon om mobbing og utestenging. Du finn også link til Ulstein kommune sine heimesider der du kan melde frå om mobbing på ein enkel måte. 

Vert du mobba?

Kjenner du deg utestengt?

Få hjelp mot mobbing

Ein trygg skuledag utan mobbing - fylkesmannen

Meld frå om mobbing i Ulstein kommune

Kropp og seksualitet

Under finn du lenker til meir informasjon om kropp, sex og seksuelle overgrep. 

Lurer du på noko om kropp og sex?

Kva er seksuelle overgrep?

Få hjelp etter seksuelle overgrep