Spesialpedagogisk hjelp i førskulealder

Barn i førskulealder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter § 19 a i Lov om barnehagar.

Hjelpa er gratis og går som oftast føre seg i barnehagen, men kan også skje i heimen eller ved institusjon. 

Føresette kan ta kontakt med pedagogisk-psykologisk teneste for å vurdere om barnet treng spesialpedagogisk hjelp. Kommunen rår føresette til å gjere dette saman med tilsette i barnehagen slik at PPT også får informasjon herifrå. 

Les meir om pedagogisk-psykologisk teneste


  
  
  

Kontakt

PPT Interkommunalt
Telefon 70 01 75 00