Kva pengane går til

Plan International Kvart tredje sekund blir ei jente gifta bort. Det blir også barndomen, draumane, fridomen og moglegheitene hennar. La barn vie seg til livet og støtt kampen mot barneekteskap.

 

Konsekvensane av barneekteskap

Konsekvensane av barneekteskap er store – ikkje berre for jentene som giftast bort, men for barna deira og samfunnet dei lev i. Jentene blir hindra i å nå sine draumar og mål, og frårøvast moglegheita til å skape ei god framtid.

Barneekteskap bremsar utvikling og opprettheld fattigdom. Der jenter giftast bort som barn og mister moglegheita til å gå på skule, aukar risikoen for at dei vert utsette for vald og overgrep. Dei mister retten til å bestemme over eige liv og kropp. Difor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap!   

Får jenter moglegheita til å gå på skule, bestemme over sin eigen kropp og bli lytta til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vald og meir rettferd. 

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millionar menneske for å få slutt på barneekteskap i dei landa der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  Saman skal vi gi jenter moglegheita til å velje si eiga framtid, og vie seg til livet. 

Barn skal få vere barn, ikkje brud.

 

Bli med på årets viktigaste søndagstur 24. oktober! 

Bli bøsseberar - registrer deg her

 

I tillegg til tradisjonell bøsseinnsamling, kan du samle inn eller bidra på mange andre måtar

Opprett digital bøsse

Givarstafetten: Gi eit bidrag no!

 

Næringsliv

Fleire tusen bedrifter vel kvart år å gi eit bidrag til TV-aksjonen. Mange vel også å knytte bidraget opp mot engasjement internt i bedrifta, eller eksternt ut mot kundar og samarbeidspartnarar.

På denne sida er det mogleg for bedrifter å registrere eit bidrag og samtidig utforske andre moglegheiter for engasjement. 


Skular og barnehagar

Leik og lær for ei god sak! Engasjer din skule/barnehage i årets TV-aksjon gjennom vårt årlege undervisningsprogram, skuleløp eller basar.


Organisasjonar

TV-aksjonen er ei unik moglegheit til å samle og mobilisere organisasjonar og foreiningar over heile landet for éi felles sak. Saman gir vi livsviktig hjelp til millionar av menneske. Bli med på årets TV-aksjon!

Her kan du lese om korleis din organisasjon kan bidra.


Tru- og livssynssamfunn

Kvart år mobiliserar TV-aksjonen på tvers av trusretningar og livssyn. Vi får til store ting i fellesskap, og når ulike trussamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen får endå fleire kunnskap om årets viktige sak.

Her får du idear til innsamlingsaktivitetar, korleis mobilisere og spreie informasjon.