Motorferdsel i utmark

Opplevinga av fred og ro når ein ferdast i naturen er viktig for
mange. Formålet med regelverket som regulerar motorferdsel i
utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv
og rekreasjonsverdiar.

Reglane om motorferdsel i utmark

Søknad om løyve til motorferdsel i utmark sendast til postmottak@ulstein.kommune.no. Der er inga eiga skjema for dette, men opplys i e-posten følgjande:

  1. Føremålet.
  2. Stad, til og frå. Bruk gjerne kart www.sunnmorskart.no eller beskriv godt.
  3. Kva eigedom(ar) som vert berørt. Oppgje gnr. og bnr. og om der ligg føre avtale med grunneigarar.
  4. Planlagt tidspunkt (dato) for køyring/flyging.
  5. Ca. tal turar som trengs.
  6. Kven som søkjer.

Kontakt

Arild Støylen
ingeniør byggesak/miljøvern
E-post
Telefon 70 01 76 06