Sjukeheimsplass

Langtidsopphald i institusjon

Langtidsplass er ein fast plass – eit butilbod utan tidsavgrensing.
 

 

Kven kan få tilbod om langtidsplass?

Personar med døgnkontinuerleg behov for pleie og omsorg.
 

Kva kostar tenesta?

Prisen for ein langtidsplass vert rekna ut frå grunnpensjonen din frå folketrygda, sjå nærare utrekning i § 3 i Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.
 

Korleis søke?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet, vel "Sjukeheim - langtidsopphald". 

Dokumentasjon frå lege, sjukehus eller andre instansar skal leggast ved søknaden.
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan du sende til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.

 

Besøksadresser

 • Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter
  Sjukeheimsvegen 18
  6065 Ulsteinvik
   
 • Ulshaugen bufellesskap
  Ulshaugen 15
  6065 Ulsteinvik
 

Kontakt

Gunn Helen Hauge Muren
einingsleiar 4 Alvehaugen bu og rehabilitering – langtid
E-post
Mobil 98 23 06 15