Korttids- og rehabiliteringsplass

Korttids- og rehabiliteringsplass

Kva er ein korttidsplass?

Tenesta korttidsplass er eit målretta og tidsavgrensa opphald på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter. Opphaldet kan vare frå ein dag til fleire veker. 

Kven kan få tilbod om korttidsplass?

Pasientar frå sjukehus eller heim som treng opphald for rehabilitering, utgreiing eller behandling, samt pasientar som treng lindring ved livets slutt. 

Kva kostar tenesta?

Betalingssats for korttidsopphald i institusjon
Tilbod Betalingssats per dag/døgn
Korttidsopphald i institusjon 193 kroner (sentral forskrift*)

Ved korttidsopphald over 60 døgn i eit kalenderår vert betaling for opphaldet rekna ut etter reglar om eigenbetaling for langtidsopphald. Fribeløp kr. 9 000,–. Kommunalsjef kan i særskilte høve gjere unntak frå betalingsreglane.


Korleis søkje om kortids- og rehabiliteringsplass?

Du brukar skjema for helse- og omsorgstenester og kryssar av for "Sjukeheim - korttidsopphald". Dokumentasjon frå lege, sjukehus eller andre instansar skal leggjast ved søknaden.


Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak.


Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen 4 veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.

Kontakt

Gunn Sætre
einingsleiar 3 Alvehaugen bu og rehabilitering – korttid
E-post
Mobil 98 23 06 17