Eigenbetaling for opphald i institusjon

Eigenbetaling for opphald i institusjon

Alle med plass i sjukeheim må betale for opphaldet. Reglane om dette finn du i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon". Her finn du om hovudtrekka i forskrifta.

Kort- eller langtidsplass

Dagopphald og korttidsopphald inntil 60 døgn

 • For dagopphald på institusjon må du betale 105 kroner per dag
 • For korttidsopphald på institusjon må du betale 185 kroner per døgn.
 • Døgnsatsane for korttidsopphold gjeld for opphald som ikkje varer meir enn 60 døgn i kalenderåret.

Langtidsopphald og korttidsopphald over 60 døgn

 • Eigenbetaling for langtidsopphald og korttidsopphald over 60 døgn vert rekna ut med bakgrunn i inntekta di og personlege økonomiske forhold. Du må derfor fylle ut skjemaet «Oppgåve over inntektstilhøve», som låg vedlagt vedtak om opphald.
Betalingsfritak første månad

Dersom du er tildelt langtidsopphald, er det inga eigenbetaling for den første månaden på sjukeheimen. Men dersom du har hatt korttidsopphald som har vart over 60 døgn i kalenderåret, vert det ikkje gitt friperiode. 

Vedtaksprosessen
 • I Ulstein kommune er det sakshandsamar/einingsleiar ved Ulstein sjukeheim som fattar vedtak om eigenbetaling. Utgangspunkt for eigenbetaling er vedtak om langtidsopphald/korttidsopphald.
   
 • Det vert fatta eit førebels betalingsvedtak og kommunen sender deg vedtaket. Beløpa som vert lagt til grunn er inntektsopplysning frå NAV, forskotsskatt, beløp basert på skatteoppgjeret frå i fjor og skjema «Oppgåve over inntektstilhøve» som bebuar/pårørande må sende inn.
    
 • Vi ønsker at beløpa skal vere mest mogleg korrekte i forhold til reelle inntekter og frådrag slik at kontrollutrekninga ikkje resulterer i at du vert skuldig store beløp i etteroppgjeret. Dersom det er vesentlege endringar i økonomien som ikkje kjem fram av skatteoppgjeret frå året før, er det difor viktig at du kontaktar sakshandsamar.
   
 • Nye, førebelse utrekningar av eigenbetalinga vert gjort  dersom kommunen får kjennskap til at den økonomiske situasjonen til bebuar har endra seg vesentleg. Endringsvedtak vert sendt ut ved endring av grunnbeløpet (G) i folketrygda per 01.05. Nye/endra vedtak vert utsendt i løpet av juli-november
   
 • Når skatteoppgjeret for føregåande år er klart, kontrollreknar kommunen eigenbetalinga frå føregåande år. Denne kontrollrekninga kan vise at du har betalt for lite. Du vert då skuldig i etteroppgjeret og vil få krav om innbetaling. Har du betalt for mykje, vert kommunen skuldig og du vil få tilbakebetalt. Etteroppgjera/kontrollrekningane vert gjort når skatteoppgjera frå føregåande år vert tilgjengeleg for sakshandsamar, hovudsakleg i  perioden ca. juli- november. Etteroppgjera/kontrollrekninga vert gjennomført årleg.
Inntekter som inngår i grunnlaget for utrekning

Eigenbetalinga vert fastsett på grunnlag av all inntekt, til dømes:

 • Pensjon (både private, statspensjonar, KLP mv.)
 • Trygdeytingar frå andre pensjonsordningar
 • Arbeids- og næringsinntekter
 • Leigeinntekter
 • Renter
 • Avkasting av formue
 • Utanlandspensjon og anna inntekt frå utlandet - meld frå til kommunen om dette
 • Aksjeutbytte (gevinst av aksjesal vert ikkje rekna som inntekt, men del av formue)

Der inntektstypen først vert endeleg fastsett ved skatteoppgjeret for gjeldande år, vert desse tekne med på etteroppgjeret.

Frådrag i grunnlaget for utrekning
 • Forskotsskatt i dei førebelse utrekningane
 • Faktisk skatt i kontrollrekningar/etteroppgjer
 • Gjeldsrenter
 • Forsytarfrådrag 
  • Bebuarar som har heimebuande ektefelle og eventuelt barn kan ha rett til forsytarfrådrag.
  • Ulstein kommune gir frådrag også for sambuarar som lever saman (er sambuarar) og:
   • har budd saman i over tre år, eller: 
   • har eller har hatt felles barn, eller:
   • tidlegare har vore gift med kvarandre.
   • Alle bebuarar har krav på å få utrekna – og ved førespurnad få framlagt utrekning av forsytararfrådrag, sjølv om det ikkje vert noko frådrag.
  • Frådraget skal minst vere det ektefelle/sambuar eller born hadde fått frå folketrygda dersom bebuar var død.
  • Ektefelle/sambuar eller barn si arbeidsinntekt eller pensjon frå folketrygda vert trekt frå i utrekninga av forsytarfrådraget.
 • Det vert ikkje gitt skattefrådrag for skatt utlikna på inntekt som er ikkje er med i utrekninga av eigenbetalinga (t.d. formueskatt).
   
 • Krigspensjon/krigsenkepensjon
  Den som mottek slik pensjon er garantert å behalde 37 prosent av full krigspensjon minus skatt.
   
 • Skatt i desember og juni
 • Desember er trekkfri med tanke på skatt for alderspensjonistar, medan uføretrygda betaler halv skatt. Heilt trekkfri inntekt har uføretrygda i juni. Eigenbetalinga i desse månadene vil ikkje verte endra.
Eigenbetaling

Inntekter inntil folketrygda sitt grunnbeløp

Inntekter utover folketrygda sitt grunnbeløp

 • For alle andre inntekter utover folketrygda sitt grunnbeløp skal det betalast 85 prosent etter at skatt, eventuelle gjeldsrenter og andre frådrag er trekt frå.

Grunnbeløpet i folketrygda er frå 1. mai 2022, 111 477 kroner.
Fribeløpet er 9 400 kroner frå 1. januar 2023. Fribeløpet for personar som vert lagt på dobbeltrom utan sjølv å ønske det, er 45 400 kroner.

Slik vert eigenbetalinga rekna ut

Førebels utrekning av nytta månadsbeløp  og kontrollrekning/etteroppgjer bygger på årsbeløp. Elles vert utrekninga gjort på same måte.

Utgangspunkt for eigenbetalinga er følgande:

 1. Inntekter (pensjon, renteinntekter, anna)
 2. Frådrag (skatt, gjeldsrenter, eventuelt skjønnsmessig frådrag for buutgifter i samsvar med søknad og Ulstein kommune sine retningslinjer)

Tilhøvet mellom inntekter og frådrag er vårt utrekningsgrunnlag.

Vi reknar deretter  ut kva bebuar skal ha til eigen disposisjon (kontantytinga)

Du skal minimum sitte igjen med 25 prosent av folketrygda sitt grunnbeløp og 75 prosent av fribeløpet. Har du inntekter over grunnbeløpet, skal 15 prosent av dette vere ein del av kontantytinga. Kontantytinga er til ditt private bruk.
Dette er utrekna slik:

 • 25% av 1 G
 • 75% av fribeløpet
 • 15% av inntekt over 1 G

Dersom du har heimebuande ektefelle/sambuar, barn, vil det verte utrekna eit eventuelt forsytarfrådrag. Etter eigenbetalingsforskrifta og reglane i folketrygdlova er hovudreglane for utrekning av forstytarfrådraget slik:  

For ektefelle/sambuarar: 

 • Fullt grunnbeløp
 • 55 % av bebuar sin tilleggspensjon
 • 55 % av heimebuande sin tilleggspensjon
 • 50 % av bebuar sine andre pensjonar (som SPK, KLP og andre private pensjoner, utanlandspensjon)

For bebuar med mindreårige barn:

 • 40 % av 1 G for eit barn
 • 25 % av 1 G for kvar av dei andre borna
 • 50 % av bebuar sine private pensjonar

Kulepunkta vert summerte, deretter vert heimebuande /barn si brutto arbeidsinntekt og/eller NAV-pensjon trekt frå. Dette beløpet vert då forsytarfrådraget.

Kontrollrekning/etteroppgjer når skatteoppgjeret er klart

Kvart år gjer kommunen ei kontrollrekning når skatteoppgjeret for føregåande år er klart. Kontrollrekninga/etteroppgjeret er det endelege betalingsvedtaket.

Ulstein kommune har elektronisk tilgang til skatteoppgjeret. Det er derfor ikkje nødvendig at du sender inn desse opplysningane, dersom du føregåande år var folkeregistrert i Ulstein kommune. Var du ikkje folkeregistrert i Ulstein kommune, må du sende kopi av skatteoppgjeret.  

Vi gjer merksam på at det må betalast for langtidsopphald og korttidsopphald over 60 døgn til og med den dagen opphaldet er over.  

Slik vert eigenbetalinga kravd inn

Korttidsopphald vert fakturert.  

Langtidsopphald: NAV Pensjon trekker kvar månad eigenbetalinga i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen.

Kommunen fakturerer månadleg den delen av eigenbetalinga som bygger på inntekter utanom pensjon/trygd frå NAV.

Storleiken på eigenbetalinga kan verte endra når kommunen får kjennskap til endringar i inntekt eller andre forhold knytt til utrekningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du gir melding til sakshandsamar kvar gong inntekta di, skatt og andre frådragsrettar vert endra, slik at nytt vedtak om eigenbetaling kan fattast.

Etteroppgjeret vert fakturert.

Faktura på eigenbetaling sendast etterskotsvis månadleg.

Maksimalsats for eigenbetaling

Ingen skal betale meir i eigenbetaling enn det ein institusjonsplass reelt kostar.
I Ulstein kommune er dette beløpet berekna til 76 376 kroner per månad (for 2021).

Skjønnsmessig frådrag

Ulstein kommune gir normalt skjønnsmessig frådrag:

 • Ved flytting direkte frå heildøgnsbemanna bustad i Ulstein kommune til langtidsopphald, vert bebuar innvilga frimånad.

Ulstein kommune gir normalt ikkje skjønnsmessige frådrag for:

 • Buutgifter
 • Avdrag på lån
 • Underskot i næring
 • Forsytarfrådrag dersom bebuar er separert
 • Faktisk underhaldsbidrag eller bidragsutgifter til born, utover forsytarfrådrag, jf. forskrifta § 5 første og andre ledd.

Ulstein kommune kan gi frådrag i eigenbetalinga inntil to månader til personar som betalar som ved langtidsopphald og som søkjer om frådrag for dokumenterte buutgifter. Som buutgifter reknast: husleige i form av fellesutgifter eller festeavgift, kommunale avgifter, staum, fyringsutgifter, forsikring (hus, innbu) og vanleg husleige.

Frådrag for dokumenterte buutgifter utover to månader vert ikkje gitt til personar som på innflyttingstidspunktet hadde eit bankinnskot utover 1 G.

Bebuarar som søkjer om frådrag og som på innflyttingstidspunktet hadde eit bankinnskot under 1 G kan innvilgast eit frådrag inntil seks månader.

Dette gjeld dei som har mindre enn 1 G, ektepar/sambuarar 2G, i likvide midlar og/eller bankinnskot på sist kjente likning.

Dokumenterte inntekter og utgifter vil i saksutgreiinga verte vurdert mot NAV sine satsar for livsopphald.

Fullmakt
 • Vi ber om få tilsendt kopi av verjefullmakt når statsforvaltaren har oppretta verjemål for bebuar.
 • Dersom det ligg føre anna fullmakt, det vil sei at bebuar har gitt fullmakt til eit familiemedlem eller andre, ber vi om å få tilsendt kopi av dette.
 • Vi ber også om å få tilsendt kopi av eventuell framtidsfullmakt.
Klage

Du som bebuar, verje eller pårørande (med fullmakt) kan klage på vedtak om eigenbetaling. 

Det er ingen frist for klage på det førebelse vedtak om betaling. For vedtak om etteroppgjer (som er det endelege betalingsvedtaket) må klaga vere sendt til Ulstein kommune innan fire veker etter at du har fått vedtaket.

Klaga må vere grunngitt og signert.

Ulstein kommune vil handsame klaga innan fire til seks veker etter at vi har fått klaga.

Dersom du ikkje får medhald går saka vidare til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for endeleg handsaming.

Klage skal sendast til:

Ulstein kommune  - Omsorg
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om eigenbetaling for opphald på institusjon i Ulstein kommune kan du kontakte sakshandsamar. 

Postadresse:
Ulstein kommune
Postmottak, postboks 143
6065 Ulstein

E-post: postmottak@ulstein.kommune.no

Telefon: 70017500

Du som bebuar, verje eller pårørande kan klage på vedtak om eigenbetaling. Klaga må vere grunngitt og signert, og verte sendt til Ulstein kommune innan fire veker etter at du har fått vedtaket.