Smittevern

Smittevernlova gir kommunen mange oppgåver innan førebygging og handtering av smittsame sjukdomar. Det er kommuneoverlegen som har det overordna ansvaret for at smittevernlova vert følgd opp. 

  
Gå til samlesida om koronaviruset

 

Varsling av smitte

Ved utbrot av smittsame sjukdomar i barnehagar og institusjonar skal den tilsette som oppdagar smitteutbrotet snarast mogleg kontakte kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen varslar vidare til aktuelle instansar som legevakt, fastlegar, mattilsynet, fylkeslegen og folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen vurderer om situasjonen er slik at befolkninga skal varslast.

 

Førebygging av smitte

Vaksinasjon er viktig for å førebygge smitte, og du kan lese om influensavaksine og andre vaksiner på helsestasjonsportalen

Vaksine mot sesonginfluensa er ulik frå år til år og vert normalt tilgjengeleg på hausten. For oppdatert informasjon og annonsering av vaksinering, følg med i Vikebladet og under aktuelt her på nettsidene

 

Kontakt

Norunn Kirkebø Elde
kommuneoverlege
E-post
Mobil 92 80 23 57