Hareid og Ulstein samarbeider om legevakt

Fastlegen er hovudkontakten din inn i helsetenesta. Når fastlege ikkje er tilgjengeleg skal legevakta kontaktast. 

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

Kontakt med tenesta har fire nivå i Noreg:

 • Ring fastlegen din i opningstida (tlf.nr. 70 01 89 89, kvardagar kl 8-15)
 • Ring legevakt 116 117 utanom opningstida til fastlegen, eller viss du ikkje får kontakt med fastlegen din i opningstida og hjelpa ikkje kan vente (kvardagar frå kl. 15-22 og helgedagar frå kl 8-22)
 • Ring interkommunal nattlegevakt 116 117 kl 22-8
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv


Legevakta i Hareid og Ulstein

Etter kontortid er fastlegane med i ei felles legevaktordning, og lokalt er legevakta delt mellom Ulstein og Hareid kommunar. Legevakta i Ulstein og Hareid er tilgjengeleg kvardagar frå kl 15-22 og helgedagar frå kl 8-22.

 • Legevakta i Ulstein har adresse Sjøgata 1, 6065 Ulsteinvik
 • Legevakta i Hareid har adresse Hjellebakken 10, 6060 Hareid

Du skal alltid ringe legevakta for vurdering før du eventuelt avtalar å møte opp. 
 

Interkommunal nattlegevakt i Volda

Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda samarbeider om interkommunal nattlegevakt ved Volda sjukehus, inngang akuttmottaket.

 • Nattlegevakta ved Volda sjukehus har adresse Kløvertunvegen 1, 6100 Volda

 

Koronavirus - Mellombels interkommunal nattlegevakt i Myrvåg

Frå og med 12. mars 2020 er nattlegevakta mellombels etablert ved legesenteret i Myrvåg, Gurskøy. Årsaka til flyttinga er den pågåande situasjonen rundt koronapandemien, og eit ønskje om å minimere talet på menneske som bevegar seg i nærleiken av, og på innsida av, sjukehuset i Volda.

Dette vert ei ordning på ubestemt tid og vi vil informere når den tek slutt.

Legevaktsentralen med telefonsentral blir framleis ved sjukehuset i Volda, og vert drifta av sjukepleiarane der som før.

 • Nattlegevakta i Myrvåg har adresse Dragsundvegen  11, 6080 Gurskøy

 

Kven kan kontakte legevakta? 

Alle kan ringe legevakta når ein meiner ein ikkje kan vente til fastlegen er på kontoret.

 

Dette kan legevakta gjere for deg

​Når du ringer det sekssiffera nummeret 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. 

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikkje kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakta skal også hjelpe deg når du ikkje er i nærleiken av fastlegen din, for eksempel dersom du er på ferie eller reise. Dersom du trur det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk naudhjelp 113.

Eksempel på tilstandar der det kan vere fornuftig å ta kontakt med legevakta:

 • Høg feber – særleg hos barn
 • Moderate pustevanskar
 • Akutt sjukdom eller alvorleg forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorleg psykisk sjukdom
 • Mistanke om komplikasjonar i svangerskap
 • Kuttskadar som må syast
 • Mistanke om brot

 

Kva kan du forvente?

Når du ringer legevakta vert det gjort ei vurdering av din situasjon og det vert gjort avtale om eventuelt oppmøte. Ofte kan gode råd på telefon vere nok.

Når du kjem til legevakta, må du alltid ta kontakt med personalet, slik at dei kan gjere ei rask vurdering av kor mykje det hastar. Dersom du må vente, er det fordi andre treng hjelp raskare. For å kunne hjelpe deg på best mogleg måte, treng legevakta opplysningar om personalia, adresse, kvifor du tek kontakt, tidlegare sjukdomar, og kva medisin du nyttar.

 

Kva kostar det?

Det er gratis å ringe legevakta, men ved oppmøte må du betale ein eigenandel og eventuelt dekkje utgifter til materiell som for eksempel bandasjar og medisinar.

 

Når skal du ringe 113?

​Ved ulykker og alvorlege hendingar der du treng akutt helsehjelp skal du ringe 113. Har du eitt av desse symptoma skal du alltid kontakte medisinsk naudhjelp 113:

 • Nye lammingar i ansikt – vanskar med å smile, le eller vise tenner
 • Nye lammingar i arm – vanskar med å løfte begge armane
 • Nyoppståtte språkforstyrringar, finn ikkje ord eller utydeleg tale
 • Plutseleg og uforklarleg ustøheit
 • Bevisstlausheit eller nedsatt bevisstheit
 • Brystsmerter i meir enn fem minutt
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanleg
 • Uventa ubehag i brystet, generell uvelheit og kvalme

 

Her finn du legevakta

 

Legevakta i Ulstein

 

Legevakta i Hareid

 

Nattlegevakta ved Volda sjukehus

 

Nattlegevakta i Myrvåg