Dagsenter for eldre ved Alvehaugen

Kva er dagsenteret for eldre?

Eit dagtilbod ved Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter med ulike aktivitetar, trening etter ynskje og behov, samt måltidsfellesskap.

 

Kven er målgruppa for dagsenteret på Alvehaugen?

Heimebuande eldre, personar med nedsett funksjonsevne og bebuarar ved Alvehaugen.

 

Kva kostar det?

Betalingssats for opphald på dagsenter
Tilbod Betalingssats per dag
Dagsenter for heimebuande 170 kr

Bebuarar i omsorgsbustad med full kost har fritt dagsenter.

 

Korleis søkje om plass?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet, vel "Dagsenter for eldre". 

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar veke. Sakshandsamingstida er 3-4 veker, og du vil då få skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

 

 

Kontakt

Gunn Sætre
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 04
Mobil 982 30 617
Torill Botnen
aktivitørar omsorgsetaten
E-post
Mobil 986 11 643