Gebyr for behandling av reguleringsplanar

Gebyr for behandling av reguleringsplanar

Private framlegg til detaljregulering/endring av slik plan krevjast det slike gebyr for:

Gebyr for behandling av reguleringsplan 2023-satsar
Plantype Pris
Timepris -for tenester som vert fakturert etter tida som har gått med (justeringar av plankart, føresegner, utgreiingar m.m.) kr 1050 pr. time
Oppstartmøte kr 11 350
Handsaming av framlegg til detaljregulering inntil 1-5 bueiningar* eller inntil 500 m² næringsformål eller inntil 1000 m² anna formål kr 62 500
Handsaming av framlegg til detaljregulering 6-10 bueiningar* eller inntil 1000 m² næringsformål eller inntil 5000 m² anna formål kr 83 500
Handsaming av framlegg til detaljregulering over 10 bueiningar* eller over 1000 m² næringsformål eller over 5000 m² anna formål kr 104 500
Handsaming av framlegg til detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing - tillegg til gebyr ovanfor kr 25 850
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - administrativ handsaming kr 7 900
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - politisk handsaming kr 20 650

*) gjeld både bustad og fritidsbustadar

Gebyr for oppstartmøte vert fakturert etter at dette er halde, dei øvrige gebyra etter 1. handsaming i teknisk utval, ev. ved trekking av søknad.


Det blir ikkje berekna meirverdiavgift på gebyr etter plan- og bygningslova.