Gebyr for behandling av reguleringsplanar

Private framlegg til detaljregulering/endring av slik plan krevjast det slike gebyr for:

Gebyr for behandling av reguleringsplan 2020-satsar
Plantype Pris
Oppstartmøte 5 300 kr
Privat framlegg til detaljregulering/vesentleg endring 38 700 kr
Mindre endring av reguleringsplan, politisk handsaming 12 800 kr
Mindre endring av reguleringsplan, administrativ handsaming 4 200 kr
Konsekvensutgreiing 16 000 kr

Gebyr for oppstartmøte vert fakturert etter at dette er halde, dei øvrige gebyra etter 1. handsaming i teknisk utval.

 

Vert heile eller vesentlege deler av eit planforslag forkasta ved politisk handsaming eller trekt etter 1. handsaming i det faste utvalet for plansaker (teknisk utval), vert gebyret redusert til det halve.