Gebyr for behandling av reguleringsplanar

Private framlegg til detaljregulering/endring av slik plan krevjast det slike gebyr for:

Gebyr for behandling av reguleringsplan 2019-satsar
Plantype Pris
Oppstartmøte 5 000 kr
Privat framlegg til detaljregulering/vesentleg endring 35 900 kr
Mindre endring av reguleringsplan, politisk handsaming 12 200 kr
Mindre endring av reguleringsplan, administrativ handsaming 4 100 kr

Gebyret vert fakturert etter 1. handsaming i teknisk utval.

 

Vert heile eller vesentlege deler av eit planforslag forkasta ved politisk handsaming eller trekt etter 1. handsaming i det faste utvalet for plansaker (teknisk utval), vert gebyret redusert til det halve.

 

.