Gebyr for behandling av reguleringsplanar

Private framlegg til detaljregulering/endring av slik plan krevjast det slike gebyr for:

Gebyr for behandling av reguleringsplan 2022-satsar
Plantype Pris
Timepris -for tenester som vert fakturert etter tida som har gått med (justeringar av plankart, føresegner, utgreiingar m.m.) kr 1010 pr. time
Oppstartmøte kr 10 800
Handsaming av framlegg til detaljregulering inntil 1-5 bueiningar* eller inntil 500 m² næringsformål eller inntil 1000 m² anna formål kr 59 550
Handsaming av framlegg til detaljregulering 6-10 bueiningar* eller inntil 1000 m² næringsformål eller inntil 5000 m² anna formål kr 79 550
Handsaming av framlegg til detaljregulering over 10 bueiningar* eller over 1000 m² næringsformål eller over 5000 m² anna formål kr 99 550
Handsaming av framlegg til detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing - tillegg til gebyr ovanfor kr 24 600
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - administrativ handsaming kr 7 500
Mindre reguleringsendring etter § 12-14 andre ledd - politisk handsaming kr 19 650

*) gjeld både bustad og fritidsbustadar

Gebyr for oppstartmøte vert fakturert etter at dette er halde, dei øvrige gebyra etter 1. handsaming i teknisk utval, ev. ved trekking av søknad.