Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga og ev uteområda. Endringar av allereie seksjonerte eigendommar kallas reseksjonering.

Vilkår:

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ene) vere godkjend etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene. Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagte bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

 

Slik søkjer du:

Søknadskjema seksjonering

Rettleiing til utfylling av skjema

 

Søknadskjema reseksjonering

Rettleiing til utfylling av skjema

 

Kva kostar det?

Seksjonering:

2019 Seksjoneringsgebyr
Teneste Pris
Til og med 4 seksjonar 8 000 kr
5 - 8 seksjonar 12 000 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny seksjon 650 kr
Tillegg for synfaring 3 500 kr

 

Reseksjonering:

2019 Reseksjoneringsgebyr
Teneste Pris
1 - 4 seksjonar eller fellesareal endrast 12 000 kr
5 - 8 seksjonar eller fellesareal endrast 16 000 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny endra seksjon 900 kr
Tillegg for synfaring 3 500 kr

 

Fullstendig gebyrregulativ for seksjonering finn du her (PDF, 148 kB).

Meir informasjon om seksjonering finn du på regjeringen.no

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08