Bålbrenning

Bålbrenning

I Noreg er det generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod mot å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog, kystområde og anna utmark (utmark er det meste av innsjøar og vatn, strender, myr, skog og fjell i Noreg).


Generelt bålforbod

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikkje kan starte ein større brann. Dette kan for eksempel vere dersom det ligg snø på bakken, eller at det har regna i lang tid. Du kan også grille på stranda i god avstand frå skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagde grill- og bålplassar som er godkjende av kommunen. Du kan grille i din eigen hage sjølv om det er generelt bålforbod. Hagar reknast som innmark og er ikkje omfatta av forbodet.


Totalt bålforbod

Dersom skogbrannfaren er høg kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbod mot å gjere opp eld utandørs. I praksis betyr eit slikt totalforbod at du ikkje har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, utmark eller på stranda. Grilling i eigen hage er som regel tillatt, så lenge du passar godt på. Bråtebrenning er ikkje lov når det er totalforbod.


Jonsokbål (sankthansbål)

Jonsokaftan, etter klokka 12, kan du tenne bål på stader med lite fare for brannspreiing, dersom det ikkje plagar eller uroar naboane. Du må ha løyve frå grunneigar, og jonsokbål skal meldast inn til Hareid og Ulstein brannvesen gjennom dette skjemaet: bålbrenning - søknad om løyve. Frist for innmelding av jonsokbål er 20. juni.

Det er ikkje nødvendig å melde inn open brenning på grillar, utepeisar og kaffibål.  

Lokal forskrift

UIstein kommune har lokal forskrift som definerer kvar du kan brenne, og kvar det ikkje er lov å brenne bål. Føremålet med forskrifta er å hindre forureining og helseproblem,  og redusere brannfaren i kommunen som følge av open brenning og brenning av avfall i småomnar.
Her kan du lese Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar i Ulstein.

 

Ansvar og tips til trygg bålbrenning

  • Ta omsyn til skogbrannfare og vindforhold. Hugs at lokal brannfare kan variere.
  • Det er alltid den som brenn bål som har ansvaret for branntryggleiken.
  • Det bør vere ein vaksen, edru person som er ansvarleg for bålet.
  • Bålet må vere i god avstand frå busetnad og vegetasjon.
  • Bålet må ikkje vere større enn at du har kontroll på det og kan sløkke det ved behov.
  • Ha eigna sløkkemiddel lett tilgjengeleg.
  • Det er forbod mot å brenne plast, møblar, materiale som er limt, måla og/eller impregnert, og anna bos.
  • Når du forlet bålplassen skal bålet vere heilt sløkt.
  • Alle bål skal sløkkast før det vert mørkt slik at det ikkje oppfattast som brann av dei som ser bålet på avstand.
  • Hareid og Ulstein brannvesen ønsker å få beskjed frå deg før du tenner større bål og/eller brenn bråte. Dette for å unngå eventuelle unødvendige utrykkingar. Meld frå til brannvakt på telefon 91 11 42 42.

 

Viktig om eingongsgrillen

Ved bruk av eingongsgrill, må du sørge for at den vert plassert stødig på eit ubrennbart underlag. Eingongsgrillane vert svært varme på undersida, og vil kunne føre til at underlaget tek fyr eller skade. Barn og dyr skal aldri vere åleine eller leike i nærleiken av ein varm grill. Hald grillen under oppsyn så lenge han er varm.

Etter grilling, pass på at eingongsgrillen er skikkeleg sløkt og avkjølt med vatn. Ta med grillen heim på forsvarleg måte, og la han stå utandørs over natta før du kastar han i restavfallet. 

Tenk på miljøet – ikkje kast eingongsgrillen i naturen!

Meir informasjon om bålbrenning kan de finne på: http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/.

 

 

Kontakt

Olav Helt Brubakk
brannsjef Hareid og Ulstein brannvesen
E-post
Mobil 99 01 70 68
Live Gandborg
branningeniør Hareid og Ulstein brannvesen
E-post
Mobil 48 20 34 94