Startlån og bustadtilskot

Startlån og tilskot er for personer som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bolig, og som ikke har høve til å spare. Det er også muleg å få hjelp til å utbetre eller tilpasse bustad eller garasje.

  

Kven kan få tenesta?

Personar som ikkje får lån frå private bankar eller som manglar eigenkapital, kan søkje om startlån. Det kan vere

  • unge i etablerarfasen
  • barnefamiliar
  • einslege forsørgjarar
  • personar med funskjonshemming
  • flyktningar
  • personar med opphaldsløyve på humanitære grunnlag 

 

Korleis søker du?

Du kan søke fullelektronisk eller ved å laste ned skjema som du så sender inn til oss. 

 

Nærmare informasjon

 

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08