Startlån og bustadtilskot

Startlån og bustadtilskot skal bidra til at personar med langvarige bustadsfinansieringsproblem kan skaffe seg ein eigna bustad, utbetre/tilpasse bustaden ved behov og refinansiere gjeld for å kunne behalde den. 

Kven kan få tenesta?

Personar som har langvarige bustadfinansieringsproblem og som ikkje får finansiering frå private bankar, kan søkje om startlån og bustadtilskot. Tildelinga skjer etter nærmare og konkret vurdering etter gjeldande reglar i Husbanken og kommunen. 

Husbanken: Her kan du lese meir om startlån og bustadtilskot.


Kommunale retningsliner

Ulstein kommunestyre reviderte kommunale retningsliner for startlån og bustadtilskot:

 

Korleis søker du?

Her kan du søke elektronisk via nettstaden til Husbanken (søknaden vert sendt til oss). Kontakt eventuelt kommunen om du har spørsmål. Du finn kontaktinformasjonen nedst på sida. 

Hugs at alle opplysningar i søknaden må dokumenterast. Ulstein kommune krev at dei tre siste skattemeldingane er lagt ved søknaden.

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08