SFO - Redusert foreldrebetaling

SFO - Redusert foreldrebetaling

Du kan søke om redusert foreldrebetaling for elevar på 1. – 4. trinn og gratis SFO for barn med særskilde behov på 5. – 7. trinn.


Kven kan søke?

Tilbodet gjeld foreldrebetaling for husstandar med låg inntekt. Ingen familiar skal betale meir enn 6 prosent av inntekta til hushaldet.

I endra forskrift til opplæringslova står det i §1B-1:

«Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skulefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den pr. elev utgjer maksimalt 6 % av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn 6 % av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå første heile månad etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er registrert, og ut skuleåret.

Føresette må difor sende ny søknad kvart skuleår, med ny dokumentasjon for inntekt. 

Betaling for kost kjem i tillegg.
 

Korleis søke?

Føresette kan søke om redusert foreldrebetaling ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo, https://www.vigilo.no/ulstein/

Vel Søknader i undermenyen, klikk Ny søknad, vel Redusert betaling.

Sjå rettleiing for utfylling

 

Søknaden

Du kan søke heile året. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå første heile månad etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er registrert.   Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknaden. Føresette må sende ny søknad kvart skuleår, med ny dokumentasjon av inntekt. 
 

Krav til dokumentasjon

Siste skattemelding må leggast ved søknaden. Dersom denne ikkje kan leggast fram, kan søkar legge fram anna gyldig dokumentasjon som til dømes:

  • Vedtak frå Nav
  • Dokumentasjon frå arbeidsgivar som viser vesentleg endring i lønn
  • Siste lønnsslipp

NB! Det er viktig at all skattbar inntekt er med. Søknaden vert ikkje handsama før dokumentasjon på lønn/inntekt ligg føre.
 

Moderasjonsordningar for barn med plass i SFO

  • Søskenmoderasjon. Det vert rekna 25 prosent moderasjon for barn nummer to og fleire
  • Redusert foreldrebetaling for husstandar med låg inntekt
  • Gratis SFO for barn med særskilde behov på 5.–7. trinn


Handsaming og kontroll av søknaden:

Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formue- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld.

Med hushald meiner ein i dette kapittelet ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn. Dersom søkar er sambuar utan felles barn, må søkar opplyse kommunen om dette.

Med inntektene til hushaldet meiner ein i dette kapittelet hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Dersom grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet ikkje kan utleverast av skattestyresmaktene, og kommunen av den grunn ikkje klarer å fatte vedtak før 1. august, skal kommunen be søkar om å levere skattemeldinga for det siste året og eventuell skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikkje er førehandsutfylt.
 

Gratis SFO for barn med særskilde behov på 5.-7. trinn

I forskrift om endring til opplæringslova § 1B-3 står det:

  • Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn
  • Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis.
  • Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Omgrepet barn med særskilde behov vert definert som barn med store og omfattande hjelpebehov, dvs. varige funksjonsnedsetjingar som medfører omfattande og vedvarande behov for bistand.