Spesialundervisning for vaksne

  

Kven kan få spesialundervisning? 

Opplæringslova gir rett til spesialundervisning for vaksne som ikkje klarer å nyttiggjere seg det vanlege grunnskuletilbodet for vaksne. Sjå Utdanningsdirektoratet sine sider om spesialundervisning for vaksne.

Vaksne som har behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheiter kan også ha rett til spesialundervisning. Denne opplæringa er lagt til Ulstein kompetansesenter, som er ein del av eininga Inkludering og mangfald i Ulstein.


Kompetansesenteret gir tilbod til vaksne med:

 • medfødd eller erverva funksjonsnedsetjing
 • synshemming
 • høyrselshemming
 • språk- eller talevanskar, afasi
 • spesifikke lærevanskar

Før skulen gir tilbod om spesialundervisning skal PPT utarbeide sakkunnig vurdering.


Kva fag blir det gitt spesialundervisning i?

Grunnleggande ferdigheiter i grunnskulefag og i grunnleggande ferdigheiter som:

 • kommunikasjon
 • lesing/skriving
 • rekning
 • digitale ferdigheiter/bruk av IKT
 • ASK (alternativ og supplerande kommunikasjon)
 • opplæring i bruk av diverse hjelpemiddel
 • synspedagogisk opplæring:
  - punktskrift
  - mobilitet
  - synstrening
 • høyrselspedagogisk opplæring:
  - opplæring i teikn som støtte for tale
  - lyttelæring etter CI
 • ADL (dagleglivets aktivitetar)
 • sansestimulering
  - Snoezelenavdeling (PDF, 99 kB)

 

Korleis søker du? 

Du søker til Ulstein kompetansesenter på dette skjemaet

Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Kontakt

Lars Erling Bjåstad Hovlid
einingsleiar
E-post
Telefon 70 01 77 81
Mobil 916 35 277
Mali Åm
inspektør og avdelingsleiar kompetansesenteret
E-post
Telefon 70 01 77 80
Mobil 476 35 253
Marit Messenlien Ingjerd
lærar og teamleiar for spes.ped
E-post
Mobil 976 37 931