Logoped

 

Kva er ein logoped?

Ein logoped gir hjelp til personar som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, vanskar med uttale/språklydar, taleflyt og/eller stemme.
 

Kven kan ha nytte av tenesta?

Logopedi kan vere aktuelt for personar med stemmevanskar, taleflytvanskar (f.eks. stamming og/eller løpsk tale), språkvanskar (inkludert lese- og skrivevanskar), vanskar med uttale, og spise- og svelgvanskar.

Vanskane kan vere medfødde, eller ha kome på grunn av sjukdom eller skade som har oppstått i løpet av livet.
 

Kva logopeden kan hjelpe deg med

  • Rettleie foreldre og/eller personalet i barnehage og skule
  • Gi brukaren direkte og/eller indirekte behandling på bakgrunn av logopedisk utredning. Vi jobbar med spesifikk trening av språk og språklyd/kommunikasjon, og indirekte ved samarbeid og rettleiing i høve skule/barnehage/føresette/helsestasjon/PPT m.fl.
  • Den kommunale logopeden tar i mot brukarar på logopedkontoret. Ved behov reiser logopeden ut til barnehagar, skular og heimar.
  • Kartlegge for eventuell vidare tilvising

Er du i tvil om saka bør tilvisast til logopedtenesta, ta gjerne kontakt med logoped på telefon eller e-post for å snakke om saka.
 

Korleis bli tilvist logoped?

Ta kontakt med fastlege, skule, barnehage eller helsestasjon om du trur at du eller barnet ditt har behov for tilvising til logoped.

Tenesta er retta mot brukarar i Ulstein kommune. Alle nye saker blir vurdert i eit inntaksmøte, der ein tek omsyn til brukaren sitt behov og logopeden sin kapasitet.

Den kommunale logopeden i Ulstein har fokus på born og unge. Ein del personar har rett til å få dekka kostnader til logopedisk behandling frå privatpraktiserande logopedar av HELFO. Den kommunale logopeden kan rettleie i søkeprosessen. For meir info: https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-privat-logoped-og-audiopedagog

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Logopedhjelp i barnehage, grunnskule og for vaksne - Forholdet mellom Opplæringslova og Folketrygdlova. (PDF, 185 kB)

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.
 

Kontaktinformasjon

Heidi Kvalvik er logoped i Ulstein kommune. Logopeden har kontor ved Ulstein Kompetansesenteret på Reiten, Reiten 20.

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla. Du får skriftleg melding om vedtak.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans. 

Kontakt

Heidi Kvalvik
logoped kompetansesenteret
E-post
Telefon 70 01 77 83
Mobil 982 30 661