Tilrettelegging i barnehage

Tilrettelegging i barnehage

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

 

 

Melding om behov for tilrettelegging i barnehagen jf. Lov om barnehage § 37.

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter kun de tilfellene der barnets funksjonsnedsettelse er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er barnehagens plikt etter Barnehagelovens § 2, tredje ledd (kravet om at barnehagen skal tilpasse tilbudet ut fra barnets alder og funksjonsnivå).

 

Nedsett funksjonsevne er definert slik: "Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner" (NOU 2001:22pkt 2.2)

Målsetting for vedtak etter  § 37, er å bygge ned dei barrierane som gjer at barnet ikkje kan nytte barnehagetilbodet på lik linje med andre barn, altså skal omgjevnadane bli tilrettelagt slik at barnet kan bruke barnehageplassen sin.

Kommunen som barnehagemynde, fattar enkeltvedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne.