Pedagogikk

Pedagogikk

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Barnesyn – det kompetente, kreative og utforskande barnet. Barna sine opplevingar kjem gjerne til uttrykk gjennom teikning, samtalar, drama, musikk og liknande. Barns medverknad blir i varetatt når personalet tek omsyn til kvart enkelt barn sin kompetanse. 

Vaksenrolla – autoritative vaksne og rammer som gir gode tilhøve for utvikling. Barn og vaksne utforskar, undrar seg og kjem fram til løysningar i fellesskap.

Læringsmiljø – Barnehagen har gode leike- og læringsmiljø med vekt på likeverd og mangfald. Det fysiske miljøet på avdelingane reknast som «den tredje pedagogen».

Prosjektarbeid – vi tek utgangspunkt i barnas interesser. Prosjektarbeid styrkar barna sin sjølvkjensle, identitet, tryggleik, deltaking og involvering. Langvarige prosjekt vert vektlagt for å skape heilskap og samanheng for barna.

Pedagogisk dokumentasjon – ein arbeidsmåte som handlar om å gjere det pedagogiske arbeidet synleg og ope for tolking, dialog, diskusjon og innsikt. Gjennom observasjonar, teikningar, foto, samtale og refleksjonar, fangar vi opp barnas interesser og legg grunnlag for å drive prosjektarbeid vidare.

Vår visjon:

"Vi gir alle barn ein meiningsfull og inkluderande kvardag"

Sundgotmarka barnehage skal vere ein god stad å vere for alle barn, foreldre og personale. Vi er ein lærande organisasjon som ser det enkelte mennesket. Barnehagen skal vere ein trygg og spennande stad å vere for barna, og ein triveleg og utviklande arbeidsstad for personalet.

 

For barnehageåret 2022 – 2023 vil barnehagens sitt systematiske arbeid med kvalitet vere retta mot desse fokusområda:

  1. Implementering av nye lovparagrafar i barnehagelova kapittel 3 og 8.
  2. Natur, miljø og friluftsliv – vi brukar naturen som arena for leik, undring, utforsking og læring. Vi har fjøre, skog, myr og fjell som nærområde og nyttar dette som turmål kvar veke.
  3. ASK – Alternativ og supplerande kommunikasjon

Standard

  • ASK er bra for alle, avgjerande for nokon

Indikatorpunkt

  • Dagtavler er i bruk på alle avdelingar
  • Tematavler er tilgjengeleg for alle rutinesituasjonar og leik inne og ute
  • Personalet utarbeidar nødvendige tematavler
  1. Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon