Kommunepsykolog

Ulstein kommune har lyst ut ei 100 % stilling som kommunepsykolog, og har ei målsetning om å få denne stillinga på plass i løpet av 2018/2019.

Kommunepsykologen sine primæroppgåver:

  • kurativt lågterskeltilbod til barn, unge og vaksne
  • bidra til å styrke det helsefremjande og førebyggande arbeidet i kommunen
  • bidra med tverrfagleg samarbeid
  • delta i kommunen si psykiske helse- og rusteneste, samt styrke det kommunale arbeidet på dette feltet.