Deling av eigedom

Deling av eigedom er eit søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslova. Ønsker du å dele eigedomen din (skille ut tomt), må du søke om frådeling. Ved oppretting av ny eigedom vert det etablert ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer.

To prosessar:

  • Behandling av søknad om frådeling.
  • Oppmålingsforretning (grensepunkta vert merkt, nye grenser vert registrert i Matrikkelen ( det nasjonale eigedomsregisteret) og nytt bruksnummer vert tinglyst.

Dersom søknaden avvike frå reguleringsplanen, må du først søke om og få godkjend ei reguleringsendring.

Slik søker du:

Du kan bestille naboliste, situasjonskart, planinformasjon etc. via Infoland. Alternativt kan du sjølv hente ut kart og planopplysningar frå Sunnmørskart.no.

I søknaden legger du ved:

Sakshandsamingstid

- for frådelingssaker er inntil 12 uker frå søknaden er komplett.

- for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

 

Pris på tenesta:

Gebyr for frådeling og oppmåling 2019-satsar
Teneste Pris
Sakshandsamingsgebyr for frådeling av eigedom 3 900 kr
Oppmålingsforretning (eksempel - oppretting av eigedom inntil 2000 m² ) 18 920 kr
Tinglysingsgebyr 525 kr

Dersom søknaden medfører at det må gjevast dispensasjon, kjem gebyr for dette i tillegg. Det er ulike satsar alt etter omfanget av dispensasjonen.

 

Fullstendig gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova finn du her. (PDF, 190 kB)

Kontakt

Kjetil Ulstein
ingeniør oppmåling/GIS
E-post
Telefon 70 01 76 12
Vegard Ertesvåg
ingeniør oppmåling
E-post
Telefon 70 01 76 04