Bandtvang for hund

 

Gjeldande nasjonalt lovverk

Lov om hundehald § 6 seier at:

I tida frå og med 1. april til og med 20. august skal ein hund haldast i band eller vere forsvarleg innegjerda eller innestengt, slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

 

Lokal forskrift i Ulstein

Ulstein kommune innførte i 2009 gjennom lokal forskrift å utvide bandtvang for hund i kommunen. Forskrifta lyder slik: 

  1. Alle som eig eller sit inne med hund i Ulstein kommune, skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller innegjerd i den tid og i dei område bufe beiter.
  2. Brot på denne forskrifta er straffbar.
  3. Denne forskrifta tek til å gjelde straks.
  4. For bandtvang for hund generelt vert det syn til hundelova sin § 6, og for lovfesta unnatak for bandtvang vert det synt til same lov sin § 9.

Kontakt

Arild Støylen
ingeniør byggesak/miljøvern
E-post
Telefon 70 01 76 06