Velferdsteknologi


Kva er velferdsteknologi? 

Velferdsteknologi er ei fellesnemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan betre den enkelte si evne til å klare seg sjølv i eigen bustad, og bidra til å sikre livskvalitet og verdigheit for brukaren. 

Velferdsteknologi kan delast i fire kategoriar:

 1. Tryggleikskapande teknologi
 2. Meistringsteknologi 
 3. Utredning- og behandlingsteknologi
 4. Velværeteknologi

På Direktoratet for e-helse sine nettsider finn du meir informasjon.


Føremålet

Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukaren, pårørande og omsorgspersonell. Tenesta skal mogleggjere at fleire eldre kan bu heime lenger, den skal styrke meistring i kvardagen og bidra til at brukaren kan leve eit aktivt og sjølvstendig liv. Velferdsteknologi vil gi betre behandling og oppfølging av personar med kroniske sjukdomar, samt ei betre utnytting, auke i kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstenestene. 


Kva kan vi tilby?

Ulstein kommune er gjennom Sjustjerna med i eit nasjonalt velferdsteknoloigprogram der målet er at velferdsteknologi skal vere ein del av dei ordinære tenestene innan 2020. Prosjektleiar er Hildegunn Utgård.

Dette er døme på tenester vi tilbyr:

 • digitale tryggleiksalarmar (2018/2019)
 • E-lås (2019/2020)
 • Elektronisk medisineringsstøtte (2019/2020)
 • GPS (2019/2020)


Kven kan få tilbodet?

 • Søkjarar som har eit behov for teknologiske hjelpemiddel kan søkje på lik linje med andre hjelpetenester. Målet er at dette skal kome opp som eit naturleg val/ moglegheit når det blir søkt om tenester.
 • Du som bur heime, men ikkje lenger har same funksjon som før 
 • Du som ynskjer å vere aktiv og bu heime
 • Du som er motivert til å klare deg sjølv.

 

Kva kostar det?

Dersom dette er nødvendig helsehjelp så er tilbodet gratis. Andre tiltak kan innebere kostnadar for brukaren.  

 

Korleis søke?

Det er ikkje eige søknadsskjema for velferdsteknologi, men ta kontakt om du ynskjer denne tenesta. Du finn kontaktinformasjon nedst på sida.
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak. Vedtaket er tidsavgrensa.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.
 

Kontakt

Marit Botnen
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 01 78 02
Mobil 908 41 932