TT-kort

Transportteneste for funksjonshemma.

Kva er TT-kort? 

TT står for transportteneste.


Kven kan få denne tenesta?

Transporttenesta er eit tilbod om drosje-transport til personar som har ei funksjonshemming eller har vanskar med å reise kollektivt.  

TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr deg som innbyggjar.
 

Kva kostar tenesta?

TT- ordninga er meint å dekkje eit bestemt tal med drosje til fritidsreiser. Kortet skal ikkje nyttast til reiser som ein får dekt av det offentlege, som reise til lege/sjukehus.

Eigenandel må betalast for kvar tur.
 

Korleis søke om TT-kort?

Klikk her for å kome til søknadsskjemaet. 

Legeerklæring av ny dato må leggjast ved søknaden. 

TT- ordninga vert administrert av samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeider med kommunane. Kommunen står for godkjenning av nye brukarar i samsvar med retningslinjer utarbeidd av fylkeskommunen.

I Ulstein kommune er TT-tenesta plassert hos servicetorget på rådhuset. Ta gjerne kontakt med oss.

Tlf. 70 01 75 00.
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande handsama og normalt vil du få svar innan 2-4 veker. Du får skriftleg melding om vedtak.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans. 

 

Kontakt

Elin Haddal
konsulent
E-post
Mobil 906 78 234
Zari Demirova
konsulent
E-post
Mobil 909 70 299