Fysioterapi


Kva er fysioterapi?

Fysioterapeutar jobbar med kropp, rørsle og funksjon for å fremje god helse. Fysioterapeutar behandlar personar i alle aldrar, og jobbar helsefremjande og førebyggjande inn mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller halde ved like funksjonsevne, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt i å betre eiga helse.

Tenesta er inndelt i kommunalt tilsett kommunefysioterapeut og privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot.
 

Kommunefysioterapeut

Kommunefysioterapeuten jobbar i hovudsak med pasientar på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter. Tilbodet kan omfatte individuell fysioterapivurdering og behandling, rehabilitering, gruppetilbod, hjelpemiddelformidling og rettleiing.

Hege-Anett Leikanger er kommunefysioterapeut. Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon.


Privatpraktiserande fysioterapeutar

Det fins fleire privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot i kommunen. Dei tilbyr individuell fysioterapiundersøking og behandling, trening av fysiske funksjonar og gruppetrening. Behandlinga føregår i hovudsak på instituttet, men dei kan tilby heimebehandling ved behov.


Ulstein fysikalske institutt

Tlf. 70 01 11 30
Adresse: Sjøgata 13
Fysioterapeutar:

  • Mariann Topphol, spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
  • Tore Ytre-Hauge, manuellterapeut
  • Maria B. Værnes
  • Guro Hydle Kvalsvik

 

Ulsteinvik fysioterapi                                                                                     

Fysioterapeut Janne Aschehoug
Tlf. 91 68 04 85
Adresse: Alvehaugen, Sjukeheimsvegen 18
 

Fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapeut Øyvind Sørensen
Tlf. 91 60 36 65
Adresse: Ulshaug (vis à vis Bygdastova), Ulshaugen 15

 

Kva kostar det?

For barn under 16 år, brukarar på institusjon og pasientar med yrkesskade er tenesta gratis. Elles er det eigenandel etter gjeldande takstplakat opp til eigenandelstak 2.


Korleis får du tenesta?

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten. Det er ikkje naudsynt med tilvising frå lege.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på fysioterapitenesta skal skriftleg klage sendast til:
Ulstein kommune, Kommuneoverlegen, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

Kontakt

Hege Anett Leikanger
kommunefysioterapeut
E-post
Mobil 915 65 896